INVEST-PARK Business Mixer

Firma AMEOLI uczest­ni­czyła w I edy­cja INVEST-PARK Busi­ness Mixer w naj­więk­szej tego typu wyda­rze­niu na Dol­nym Ślą­sku. Impreza zor­ga­ni­zo­wana została we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia przez Wał­brzy­ską Spe­cjalną Strefę Eko­no­miczną. Na Sali byli przed­sta­wi­ciele m.in. branży AGD, moto­ry­za­cyj­nej, obróbki metali oraz two­rzyw sztucz­nych, a także firmy usłu­gowe – tele­ko­mu­ni­ka­cyjne, even­towe, dorad­cze i szko­le­niowe. Przed­się­biorcy pod­czas dwu­mi­nu­to­wych…