Nowoczesne i niezawodne rozwiązania w zakresie opakowań.

 

Specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane opakowania, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb!

DEKRA

Pro­dukty
Linki

Logo_HMA

Maty łucz­ni­cze pro­du­ko­wane przez firmę AMEOLI są znane na całej naszej pla­ne­cie. Wie­lo­krot­nie nagra­dzana i roz­po­zna­walna marka HMA chro­niona paten­tem jako pol­ski pro­dukt nie­spo­dzie­wa­nie stała się marką znaną i lubianą na świe­cie.

LOGO_UKS_Ameoli_Swiebodzice_resized

Firma AMEOLI pro­wa­dzi sze­roką dzia­łal­ność w sfe­rze oświaty i wycho­wa­nia, wzmac­nia­nia zdro­wia oraz upo­wszech­nia­nia kul­tury fizycz­nej i sportu wśród pol­skich rodzin, szkół, dzieci, mło­dzieży i spo­łecz­no­ści lokal­nych.

Video

Opakowania piankowe — produkcja

Opakowania tekstylne — produkcja

Logistyka

Pojemniki polipropylenowe — produkcja

Systemy metalowe — produkcja

Nadruk