Nowy Oddział Ameoli w Anglii

Firma AMEOLI otwo­rzyła swoje przed­sta­wi­ciel­stwo w Anglii w miej­sco­wo­ści Bri­gh­ton, naszym celem jest inten­sy­fi­ka­cja sto­sun­ków han­dlo­wych pomię­dzy Pol­ską a Anglią. Pana Paweł Basiń­ski, pro­wa­dzący biuro, jest osobą o dużym doświad­cze­niu i sze­ro­kiej wie­dzy na temat angiel­skiego rynku prze­my­słu spor­to­wego który jest dla nas bar­dzo ważny, ponie­waż prze­mysł mat łucz­ni­czych od początku naszej dzia­łal­no­ści sta­no­wił istotną…