Materiały wykorzystywane do produkcji wypełnień

PIANKI POLIETYLENOWE

Wyka­zują wyso­kie wła­ści­wo­ści amor­ty­zu­jące, świet­nie pochła­niają wstrząsy i wibra­cje, dosko­nale wytłu­miają. Zapew­niają wyso­kie bez­pie­czeń­stwo trans­por­to­wa­nych ele­men­tów.
11111

PIANKI POLIURETANOWE

Ela­styczne pianki sku­tecz­nie chro­nią przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi, poprzez szybki powrót do pier­wot­nego kształtu po wie­lo­krot­nych naci­skach, mate­riał ide­alny do opa­ko­wań zwrot­nych.

PIANKI
SPECJALNE

Pianki z anty­sta­tycz­nymi wła­ści­wo­ściami sta­no­wią ide­alne roz­wią­za­nie dla zabez­pie­cze­nia urzą­dzeń i pod­ze­spo­łów elek­tro­nicz­nych w trans­por­cie, lub prze­cho­wy­wa­niu na maga­zy­nie.

Wypełnienia PIANKOWE

Wypeł­nie­nia pian­kowe mogą być sto­so­wane na potrzeby użytku domo­wego, han­dlo­wego lub prze­my­sło­wego zarówno do celów opa­ko­wa­nio­wych jak i innych apli­ka­cji mie­dzy innymi do sek­to­rów budow­nic­twa, moto­ry­za­cji, elek­tro­niki, sportu, AGD, lot­nic­twa. Cha­rak­te­ry­zują się wysoką amor­ty­za­cją, lek­kim wypeł­nie­niem, zabez­pie­cze­niem pro­duktu, ela­stycz­no­ścią, deli­kat­no­ścią, nie chłoną wody.

Wycena wypeł­nie­nia

 Systemy specjalistyczne

111

Pro­file opa­ko­wa­niowe — to łatwe w zasto­so­wa­niu mate­riały słu­żące do zabez­pie­cze­nia kra­wę­dzi. Stan­dar­dowy asor­ty­ment obej­muje pro­file o prze­kroju C, L, O, TS i U, któ­rych pro­duk­cja prze­biega bez uży­cia fre­onu, w 100% wyko­nane są z poli­ety­lenu.
Dzięki swo­jemu kształ­towi i wła­ści­wo­ściom ela­stycz­nym pro­file można wyko­rzy­stać do ochrony i pako­wa­nia pro­duk­tów o róż­no­rod­nych kształ­tach i roz­mia­rach.

111

Piana pochła­nia­jąca dźwięk —  wyko­nana jest z poli­ety­lenu jako mate­riał dźwię­ko­chłonny i ognio­od­porny. Coraz wię­cej firm na świe­cie, mię­dzy innymi z nie­miec­kiej branży moto­ry­za­cyj­nej, zaczyna sto­so­wać ten mate­riał ze względu na jego zalety: lep­sze warunki pochła­nia­nia dźwięku od wełny, więk­sza odpor­ność na ogień, nie wymaga dodat­kowe okle­ja­nia mate­ria­łem, wysoka sztyw­ność, wodo­od­por­ność,  nie rwie się i nie łamie,  moż­li­wość docię­cia na każdy wymiar i kształt, niska waga.

1111

Pro­jek­to­wane są zawsze indy­wi­du­al­nie, na potrzeby kon­kret­nego pro­duktu. Zasto­so­wane moco­wa­nia są łatwe w obsłu­dze na linii pro­duk­cyj­nej przy pako­wa­niu koń­co­wego pro­duktu

1111

wyko­nu­jemy metodą fre­zo­wa­nia i wyci­na­niu w for­mie 2D i 3D na okre­ślony kształt i wymiar mate­riału wypeł­nia­ją­cego (spie­niony poli­ety­len, poli­ure­tan, mate­riały tech­niczne w róż­nych gra­ma­tu­rach twar­do­ści).

111

Wypeł­nie­nia pian­kowe są wyko­ny­wane w for­mie gniazd, naroż­ni­ków, prze­kła­dek,  ścia­nek roz­dzie­la­ją­cych, obwo­lut, prze­kła­dek, itp. Zapro­po­no­wany przez nas mate­riał zna­ko­mi­cie speł­nia funk­cje zabez­pie­cza­jące.

 KSZTAŁTKI GNIAZDOWE

Wyko­nu­jemy z róż­nych gęsto­ści spie­nio­nego poli­ety­lenu metodą fre­zo­wa­nia, wyci­na­nia nożem, lub na  wykroj­ni­kach. Wysoka jakość obra­bia­nego pro­duktu i powta­rzal­ność kształ­tów.

.

 KSZTAŁTKI PIANKOWE

Są bar­dzo wytrzy­małe i lek­kie, róż­no­rodne zasto­so­wa­nie. Pianki te, dzięki struk­tu­rze zamknięto — komór­ko­wej są odporne na trudne warunki atmos­fe­ryczne, w tym – co waż­niej­sze – na zawil­go­ce­nie i wodę.

.

 Przykłady wypełnień piankowych

Video

Wypeł­nie­nia pian­kowe — pro­duk­cja

Wszechstronne Wypełnienia Piankowe zabezpieczą każdą zawartość

Nie masz pewności jak zapakować towar do bezpiecznego przetransportowania,
skontaktuj się z nami