Materiały wykorzystywane do produkcji systemów

PROFIL METALOWY

Pro­file są sze­roko sto­so­wane jako ele­menty kon­struk­cji nośnej pojem­ni­ków ścian, palet, pokryw. Dzięki sze­ro­kiemu spek­trum wymia­rów pro­file znaj­dują zasto­so­wa­nie do budowy ogro­dzeń, balu­strad czy bram wjaz­do­wych.
111111
111111

BLACHA

Bla­cha ma naj­czę­ściej zasto­so­wa­nie w pojem­ni­kach sta­lo­wych w branży opa­ko­wa­nio­wej oraz w branży budow­la­nej. Bla­cha jest też uży­wana wszę­dzie tam, gdzie liczy się trwa­łość i wytrzy­ma­łość oraz odpor­ność na uszko­dze­nia mecha­niczne.
1111

PRĘT STALOWY

Pręty naj­czę­ściej znaj­dują zasto­so­wa­nie do wyko­ny­wa­nia kon­struk­cji ogro­dze­nio­wych — pło­tów, bram, fur­tek oraz balu­strad. Speł­niają rów­nież dużą rolę w pro­duk­cji pojem­ni­ków meta­lo­wych. Pręty wyko­nane ze stali o dobrych para­me­trach wytrzy­ma­ło­ścio­wych.

Systemy METALOWE

Pro­jek­tu­jemy i wyko­nu­jemy sys­temy METALOWE przede wszyst­kim do branży moto­ry­za­cyj­nej takie jak pojem­niki meta­lowe do prze­wozu czę­ści samo­cho­do­wych skła­dane z wypeł­nie­niem szy­tym, lub pian­ko­wym, pojem­niki na detale stałe z prze­gro­dami z płyty poli­pro­py­le­no­wej, wypo­sa­że­nie linii pro­duk­cyj­nych, kon­te­nery, pojem­niki siat­kowe itp. Prze­zna­czone do trans­portu mie­dzy zakła­do­wego, lub mie­dzy sta­no­wi­sko­wego.

Wycena sys­te­mów meta­lo­wych

 Lakierowanie


Możemy pokry­wać sys­temy meta­lowe róż­nego rodzaju lakie­rami —  prosz­ko­wa­nie, szkieł­ko­wa­nie, pia­sko­wa­nie, śru­to­wa­nie. Lakie­ro­wa­nie prosz­kowe róż­nych powierzchni (piec lakier­ni­czy o wymia­rach: 1,5m szer. x 2m wys. x 8m dł.), a także kom­plek­so­wym oczysz­cza­niem (spe­cja­li­styczna komora o wymia­rach 4m szer. x 3m wys. x 8 m dł.)

 Wyposażenie systemów metalowych 

Posia­damy sze­roki wybór pod­ze­spo­łów do wypo­sa­że­nia opa­ko­wań meta­lo­wych takich jak wypeł­nie­nia pla­sti­kowe, szyte, z two­rzyw sztucz­nych, siatki zgrze­wane, kółka. Prze­zna­czone do trans­portu czę­ści pro­duk­cyj­nych na halach zakła­do­wych, lub w trans­por­cie dro­go­wym, oraz  skła­do­wa­nia róż­nych towa­rów na maga­zy­nie.

1111

Wyko­nu­jemy sze­roką gamę sys­te­mów meta­lo­wych dla prze­my­słu takich jak  kosze meta­lowe ze ścianka pełna z bla­chy, krata, panel, nad­stawki pale­towe ramowe z wypeł­nie­niem, opa­ko­wa­nia, stoły pro­duk­cyjne.

1111

Firma AMEOLI pro­du­kuje szafy meta­lowe, stoły warsz­ta­towe, wózki narzę­dziowe,
wypo­sa­że­nie warsz­tatu, regały oraz inne wyroby meta­lowe. Kom­plek­sowo obsłu­gu­jemy
naszych kon­tra­hen­tów poprzez pro­jek­to­wa­nie, doradz­two, dostawę mon­taż i ser­wis.

1111

W tym zakre­sie firma AMEOLI wyko­nuje reno­wa­cje meta­lo­wych ele­men­tów ogro­dze­nia, krat, bramy, meble, lampy itp. Pro­dukty odna­wiamy, czy­ścimy i zabez­pie­czamy  powłoką anty­ko­ro­zyjną, ocynk, malo­wa­nie prosz­kowe itp.

Video

Sys­temy meta­lowe — Pro­duk­cja

Przykładowe realizacje

Niezastąpione i wytrzymałe  Systemy Metalowe sprawdzą się w każdym sektorze przemysłowym

Nie masz pewności czy sprawdzą się w twoim zakładzie, skontaktuj się z nami