Materiały wykorzystywane do produkcji pojemników

PŁYTA ANTYSTATYCZNA

Na spe­cjalne życze­nie klienta ofe­ru­jemy opa­ko­wa­nia z płyty anty­sta­tycz­nej, roz­pra­sza­ją­cej prądy błą­dzące co pozwala bez­piecz­nie trans­por­to­wać ele­menty elek­tro­niczne.
1111111111111111

PŁYTA LAMINOWANA

dla trans­portu szcze­gól­nie deli­kat­nych ele­men­tów wyko­nu­jemy we wła­snym zakre­sie lami­no­wa­nie płyt poli­pro­py­le­no­wych wigo­fi­lem, oraz innymi mate­ria­łami tek­styl­nymi w róż­nych gra­ma­tu­rach, oraz kolo­rach.

POLIPROPYLEN KANALIKOWY

Mamy w swo­jej ofer­cie dużą gamę płyt poli­pro­py­le­no­wych kana­li­ko­wych są one bar­dzo wytrzy­małe, wodo­od­porne, pro­du­ko­wane w róż­nych kolo­rach, gęsto­ściach i gru­bo­ściach.
11111111111111111111111111111

Pojemniki POLIPROPYLENOWE

Opa­ko­wa­nia firmy AMEOLI cha­rak­te­ry­zują się wysoką jako­ścią oraz inno­wa­cyj­no­ścią, pro­jek­tu­jemy i pro­du­ku­jemy dedy­ko­wane pojem­niki, głów­nie w opar­ciu o bar­dzo lek­kie panele z płyty poli­pro­py­le­no­wej.

 Systemy wzmacniające

1111

Sys­tem listwa w kształ­cie litery „U” po zamon­to­wa­niu sys­temu listew na pojem­niku poli­pro­py­le­no­wym oraz przy­krę­ce­nie naroż­ni­ków sta­bi­li­zu­ją­cych osią­gamy usztyw­nie­nie i wzmoc­nie­nie opa­ko­wa­nia oraz moż­li­wość szta­plo­wa­nia pojem­ni­ków w pio­nie pod­czas maga­zy­no­wa­nia jak rów­nież trans­portu zewnętrz­nego.

111

Sys­tem ramka w kształ­cie literwy „H” spe­cjalna kon­struk­cja sys­temu zapo­biega jego wypa­da­niu, a dzięki swo­jej budo­wie two­rzy mono­lit zna­ko­mi­cie usztyw­nia­jąc i sta­bi­li­zu­jąc całe pudełko, sys­tem pozwala szta­plo­wać opa­ko­wa­nia w pio­nie, jedną z jego zalet jest wyeli­mi­no­wa­nie dodat­ko­wych naroż­ni­ków.

111111

Wyko­rzy­stu­jemy naj­now­sze metody łącze­nia płyt kana­li­ko­wych, począw­szy od naj­bar­dziej popu­lar­nego zgrze­wa­nia ultra­dź­wię­kami, poprzez zasto­so­wa­nie metody kle­je­nia, a koń­cząc na  łącze­niu metodą ter­miczną.

111

Pro­du­ku­jemy wypeł­nie­nia pojem­ni­ków na bazie mate­ria­łów opa­ko­wa­nio­wych takich jak pianki poli­ety­le­nowe, kra­tow­nice z poli­pro­py­lenu, wypeł­nie­nia szyte, prze­zna­czone zgod­nie z ich wła­ści­wo­ściami.

111

Uchwyty trans­por­towe prze­zna­czone są do mon­tażu w pojem­ni­kach z płyty poli­pro­py­le­no­wej,  wyko­ny­wane są w wer­sji otwar­tej, oraz zamknię­tej z mate­riału PCV i gumy która pozwala na wygodny i bez­pieczny trans­port.

 Nadruk

ofe­ru­jemy moż­li­wość nadruku na opa­ko­wa­niach dowol­nej gra­fiki, w dowol­nym kolo­rze z palety kolo­rów.
.

Video

Pojem­niki poli­pro­py­le­nowe — pro­duk­cja

Przykłady pojemników 

Niezawodne  Pojemniki Polipropylenowe sprawdzają się zarówno na produkcji jak i w transporcie

Nie masz pewności czy sprawdzą się w twoim zakładzie, skontaktuj się z nami