Materiały wykorzystywane do produkcji opakowań tekstylnych

WIGOFIL

Włók­niny poli­pro­py­le­nowe wyso­kiej jako­ści, pro­du­ko­wane z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii spun­bond. Cha­rak­te­ry­zują się dużą wytrzy­ma­ło­ścią na roz­cią­ga­nie, roz­ry­wa­nie i ście­ra­nie oraz wysoką odpor­no­ścią ogniową. Prze­pusz­czają powie­trze.
11111

PLANDEKA

Odzna­cza się wyjąt­kową odpor­no­ścią na dzia­ła­nie szko­dli­wych czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych. Zasto­so­wa­nie plan­dek z naszej oferty zapew­nia odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie towaru, chro­niąc go przed wil­go­cią, kurzem, sil­nym słoń­cem, itp.
1111111

TKANINY TECHNICZNE

Tka­niny polie­strowe, polia­mi­dowe, ara­mi­dowe, szklane, sili­ka­towe, cera­miczne, aera­cyjne, fil­tra­cyjne z wytrzy­ma­ło­ścią mecha­niczną. W zależ­no­ści od wyma­gań ofe­ru­jemy mate­riały z suro­wych włó­kien, impre­gno­wane lub z dodat­kową mem­braną.

Opakowania TEKSTYLNE

Pro­jek­tu­jemy i wyko­nu­jemy opa­ko­wa­nia na bazie mate­ria­łów tek­styl­nych w zależ­no­ści od potrzeb Klienta, dosto­so­wu­jemy wymiary, kolor, kształt zgod­nie z poda­nymi infor­ma­cjami od kon­tra­henta lub według wła­snego pro­jektu. Pro­dukty opa­ko­wa­niowe szyte cha­rak­te­ry­zują się lek­kim kształ­tem wkła­dów, mogą być wie­lo­krot­nie skła­dane, są lek­kie i bar­dzo deli­katne, wyko­ny­wane w for­mie wkła­dów, kur­tyn, pokrow­ców, plan­dek, itp.

Wycena opa­ko­wań

Innowacyjne osłony powierzchni lakierowanych 

111111

Inno­wa­cyjne osłony powierzchni lakie­ro­wa­nych — wyko­rzy­sty­wane przede wszyst­kim w moto­ry­za­cji do zabez­pie­cze­nia karo­se­rii błot­ni­ków, w trak­cie trans­portu auta na linii pro­duk­cyj­nej, wyko­nane z moc­nej dermy lami­no­wa­nej z pianką poli­ety­le­nową, moco­wane do powierzchni lakie­ro­wej dzięki ssawką gumo­wym z magne­sami.

Laminowanie materiałami tekstylnymi

111

Posia­damy moż­li­wość lami­no­wa­nia pro­duk­tów opa­ko­wa­nio­wych takich jak poli­pro­py­len, wełna mine­ralna, pvc, tka­ni­nami szkla­nymi lub wigo­fi­lem w róż­nych gęsto­ściach i kolo­rach, połą­cze­nie mate­riału z tka­niną jest wytrzy­małe na roz­cią­ga­nie oraz na tem­pe­ra­turę.

11111

naj­czę­ściej wyko­ny­wa­nym pro­duk­tem są kra­tow­nice zabez­pie­cza­jące małe i śred­nie czę­ści w branży moto­ry­za­cyj­nej wyko­nane z two­rzyw sztucz­nych, chro­mo­wane lub lakie­ro­wane. Wkłady tek­stylne firmy AMEOLI są pro­jek­to­wane indy­wi­du­al­nie, dedy­ko­wany kształt kra­tow­nicy pozwala na pełną ochronę trans­por­to­wa­nych czę­ści przed uszko­dze­niem.

11111

Wkłady tek­stylne dla kon­struk­cji pojem­ni­ków sta­lo­wych – bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie wkłady tek­stylne mają w kon­te­ne­rach, sto­ja­kach , palet meta­lo­wych. Sys­tem pod­wie­sza­nych kie­szeni szy­tych, kur­tyn, zamknięć pozwala uzy­skać wysoki sto­pień ochrony trans­por­to­wa­nych pro­duk­tów.

 Przykłady opakowań tekstylnych

Video

AMEOLI — Szwal­nia

Lekka i delikatna powierzchnia Wkładów Tekstylnych znakomicie sprawdza się w transporcie międzystanowiskowym jak i zewnętrznym.

Nie masz pewności czy sprawdzą się w twoim zakładzie, skontaktuj się z nami