Poli­tyka doty­cząca wyko­rzy­sta­nia cookies
Niniej­sza Poli­tyka okre­śla zasady two­rze­nia, prze­cho­wy­wa­nia i dostępu do infor­ma­cji na urzą­dze­niach Użyt­kow­nika za pomocą pli­ków Cookies w celu zre­ali­zo­wa­nia drogą elek­tro­niczną usług żąda­nych przez Użyt­kow­nika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ame­oli jest wyłącz­nym wła­ści­cie­lem infor­ma­cji zgro­ma­dzo­nej w tym ser­wi­sie i nie będzie sprze­da­wać, udo­stęp­niać ani wydzier­ża­wiać tej infor­ma­cji innym stro­nom. Ame­oli w celu świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną two­rzy i prze­cho­wuje tym­cza­sowe pliki i uzy­skuje dostęp do infor­ma­cji w urzą­dze­niach Użyt­kow­nika.
Cookies – ozna­cza dane binarne, naj­czę­ściej nie­wiel­kie pliki tek­stowe, zapi­sy­wane i prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niach Użyt­kow­nika, które są wyko­rzy­sty­wane w języ­kach pro­gra­mo­wa­nia do spraw­niej­szej komu­ni­ka­cji ser­wisu inter­ne­to­wego i użyt­kow­nika.
Pliki Cookies two­rzone na urzą­dze­niach użyt­kow­nika mogą pocho­dzić zarówno z sys­temu Admi­ni­stra­tora (t.zw. Cookies wła­sne) jak i też z zewnętrz­nych pro­gra­mów nad­zo­ru­ją­cych komu­ni­ka­cję w inter­ne­cie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pocho­dzące z ser­wi­sów Google i innych).
Użyt­kow­nik ma moż­li­wość ogra­ni­cze­nia lub wyłą­cze­nia dostępu pli­ków cookies do swo­jego Urzą­dze­nia. W przy­padku sko­rzy­sta­nia z tej opcji korzy­sta­nie z Ser­wisu będzie moż­liwe, poza funk­cjami, które ze swo­jej natury wyma­gają pli­ków cookies.

II. Cele sto­so­wa­nia cookies
Cia­steczka i podobne tech­no­lo­gie uży­wane są w witry­nach inter­ne­to­wych w celu zapew­nie­nia popraw­nej trans­mi­sji danych pomię­dzy połą­czo­nymi kom­pu­te­rami. Mają one bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie, poma­gają dosto­so­wać zawar­tość strony usta­wień w kom­pu­te­rze odbiorcy, zapa­mię­tują pre­fe­ro­wany wygląd strony, np. usta­wiony roz­miar czcionki, zapew­niają wyko­na­nie przez użyt­kow­nika kilku eta­po­wych czyn­no­ści (np. doda­nia arty­kułu, doko­na­nia zakupu w skle­pie inter­ne­to­wym). Cia­steczka mogą też być wyko­rzy­sty­wane do dopa­so­wa­nia wyświe­tla­nych reklam do zain­te­re­so­wań odwie­dza­ją­cych witryny. Można powie­dzieć, że tech­no­lo­gia „cia­ste­czek” jest nie­zbędna do pra­wi­dło­wego wyświe­tla­nia stron inte­rak­tyw­nych.
Oprócz cia­ste­czek wysy­ła­nych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysy­łane także z ser­we­rów stron, do któ­rych się odwo­łują, np. Google, YouTube czy ser­wisy spo­łecz­no­ściowe jak Face­book, Twit­ter i inne.
Naj­ogól­niej możemy podzie­lić Cookies na dwa typy pli­ków:
cookies sesyjne: są prze­cho­wy­wane na Urzą­dze­niu Użyt­kow­nika i pozo­stają tam do momentu zakoń­cze­nia sesji danej prze­glą­darki. Zapi­sane infor­ma­cje są wów­czas trwale usu­wane z pamięci Urzą­dze­nia. Mecha­nizm cookies sesyj­nych nie pozwala na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika;
cookies trwałe: są prze­cho­wy­wane na Urzą­dze­niu Użyt­kow­nika i pozo­stają tam do momentu ich ska­so­wa­nia. Zakoń­cze­nie sesji danej prze­glą­darki lub wyłą­cze­nie Urzą­dze­nia nie powo­duje ich usu­nię­cia z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika. Mecha­nizm cookies trwa­łych nie pozwala na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika.
W nor­mal­nej sytu­acji sto­so­wane Cookies są bez­pieczne dla użyt­kow­nika. Przy pra­wi­dło­wym ich sto­so­wa­niu nie jest moż­liwe prze­do­sta­nie się do Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków wiru­sów lub innego nie­chcia­nego opro­gra­mo­wa­nia lub opro­gra­mo­wa­nia zło­śli­wego. Pliki te pozwa­lają ziden­ty­fi­ko­wać opro­gra­mo­wa­nie wyko­rzy­sty­wane przez Użyt­kow­nika. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę domeny z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na Urzą­dze­niu (jest ogra­ni­czony) oraz przy­pi­saną war­tość (klucz).
Pliki cookies nie gro­ma­dzą żad­nych danych oso­bo­wych, w tym nazwisk i adre­sów e-mail.
Każdy użyt­kow­nik może zmie­nić usta­wie­nia doty­czące cia­ste­czek w uży­wa­nej przez sie­bie prze­glą­darce, w tym zupeł­nie wyłą­czyć moż­li­wość ich zapi­sy­wa­nia. Jeśli użyt­kow­nik nie wyłą­cza moż­li­wo­ści zapi­sy­wa­nia cia­ste­czek pocho­dzą­cych z róż­nych witryn, ozna­cza to w prak­tyce, ze wyraża zgodę na ich zapi­sy­wa­nie i prze­cho­wy­wa­nie w kom­pu­te­rze.
Jeżeli zde­cy­du­jesz się na odrzu­ce­nie wszyst­kich cia­ste­czek, nie będzie moż­liwe korzy­sta­nie z nie­któ­rych tre­ści tre­ści i usług udo­stęp­nia­nych w naszych witry­nach, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia i póź­niej zre­ali­zo­wa­nia na przy­kład trans­ak­cji zakupu w skle­pie inter­ne­to­wym. Wyłą­cze­nie cia­ste­czek nie powo­duje nato­miast braku moż­li­wo­ści prze­glą­da­nia stron w więk­szo­ści witryn.
Użyt­kow­nik może w każ­dej chwili usu­nąć pliki Cookies korzy­sta­jąc z dostęp­nych funk­cji w prze­glą­darce inter­ne­to­wej, któ­rej używa.
Należy zazna­czyć, że tech­no­lo­gia Cookies jest wyko­rzy­sty­wana przez hake­rów do infe­ko­wa­nia kom­pu­te­rów i wpro­wa­dza­nia zło­śli­wego opro­gra­mo­wa­nia. Tech­no­lo­gia Cookies, która ma zapew­nić pra­wi­dłową komu­ni­ka­cję z ser­we­rem strony jest w tym przy­padku wyko­rzy­sty­wana nie­zgod­nie ze swoim prze­zna­cze­niem. Ochronę przed takim ata­kiem jak i też innymi for­mami prób haker­skich powi­nien zawsze sta­no­wić przede wszyst­kim dobry pro­gram ochrony anty­wi­ru­so­wej.
Tech­no­lo­gia Cookies jest dzi­siaj „solą” inter­netu – w dobrym zna­cze­niu. Bez Cookies wiele stron staje się znacz­nie uboż­sze.

Łącza zewnętrzne
Niniej­szy ser­wis może zawie­rać łącza do innych ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Pro­szę pamię­tać, że e-singielka.pl nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za zasady zacho­wa­nia pouf­no­ści obo­wią­zu­jące w innych ser­wi­sach. Niniej­sze oświad­cze­nie w spra­wie pouf­no­ści doty­czy wyłącz­nie infor­ma­cji gro­ma­dzo­nych w tym ser­wi­sie.

Wszyst­kie mate­riały zamiesz­czone na tej stro­nie są objęte pra­wem autor­skim. Kopio­wa­nie bez zgody jest zabro­nione.