Materialen die worden gebruikt voor de productie van textiele verpakkingen 

WIGOFIL VLIESSTOF

Poly­pro­py­leen vlie­zen van hoge kwa­li­teit, verva­ar­digd met gebruik van spun­bond tech­no­lo­gie. Ze zijn geken­merkt door een hoge trek­sterkte, scheur- en slij­tva­stheid en hoge bran­dwe­er­stand. Ade­mend.
11111

DEKZEIL

Het is geken­merkt door uit­zon­der­lijke weer­stand tegen scha­de­lijke ele­men­ten. Het gebruik van onze dek­ze­ilen garan­de­ert de juiste bescher­ming van goede­ren. De dek­ze­ilen bescher­men tegen vocht, stof, sterke zon, enz.
1111111

TECHNISCHE WEEFSELS

Weefsels van poly­ester, poly­amide, ara­mide, glas, sili­caat, kera­miek, beluch­ting, fil­tra­tie van mecha­ni­sche sterkte. Afhan­ke­lijk van de eisen bie­den wij de leve­ring van ruwe vezels, geïm­pre­gne­erd of met een extra mem­braan.

Verpakking TEXTIELE

Wij ontwer­pen en verva­ar­di­gen ver­pak­kin­gen op basis van textiele mate­ria­len, afhan­ke­lijk van de beho­eften van de Klant. We pas­sen de afme­tin­gen, de kleur en vorm met betrek­king tot de door de aan­ne­mer aan­ge­ge­ven infor­ma­tie of naar ons eigen pro­ject. De gena­aide ver­pak­king­spro­duc­ten zijn geken­merkt door een lichte vorm van de vul­lin­gen, ze kun­nen her­ha­al­de­lijk wor­den gevo­uwen, zijn licht van gewicht en heel deli­caat. Ze kun­nen in vorm van vul­lin­gen, gor­dij­nen, afdek­kin­gen, dek­ze­ilen, enz. wor­den uit­ge­vo­erd.

Wycena opa­ko­wań

Innovatieve afdekkingen van gelakte oppervlakken

111111

Inno­va­tieve afdek­kin­gen van gelakte oppe­rvlak­ken — gebru­ikt vooral in de auto-industrie voor de bescher­ming van de car­ros­se­rie van spat­bor­den, tij­dens het vervoer van de auto op de pro­duc­tie­lijn. Ze zijn verva­ar­digd van ste­vige gela­mi­ne­erde omhul­sels met poly­ethy­le­en­schuim die aan de gelakte oppe­rvlak wor­den beve­stigd met behulp van rub­ber mond­stuk­ken met magne­ten.

Lamineren met textiel

111

We kun­nen ver­pak­king­spro­duc­ten zoals poly­pro­py­leen, mine­rale wol, PVC lami­ne­ren met gla­swe­efsels of wigo­fil vlies­stof van ver­schil­lende kleu­ren en dich­the­den. De com­bi­na­tie van mate­riaal een weefsel is besten­dig tegen trek­sterkte en tem­pe­ra­tuur.

11111

De meest verva­ar­digde pro­duc­ten zijn roosters die kle­ine en mid­del­grote onder­de­len in de auto-industrie van kun­st­stof­fen, ver­chro­omd of gelakt bescher­men. De textiele vul­lin­gen van AMEOLI wor­den indi­vi­du­eel ontwor­pen waar­door de vorm van de roosters vol­le­dige bescher­ming van de vervo­erde onder­de­len tegen bescha­di­ging biedt.

11111

Textiele vul­lin­gen voor de con­struc­ties van sta­len con­ta­iners – wor­den op grote schaal gebru­ikt in con­ta­iners, stan­da­ards en meta­len palet­ten. Het systeem van opge­bon­den gena­aide zak­ken, gor­dij­nen en ver­gren­de­lin­gen zorgt voor een hoge mate van bescher­ming van de vervo­erde pro­duc­ten.

Voorbeelden van textiele verpakkingen

Video

AMEOLI — Naaiwerk­pla­ats

Een lichte en delicate oppervlak van de textiele vullingen is ideaal voor het vervoer tussen standplaatsen als ook voor het externe vervoer.

Bent u niet zeker of ze op uw werkplaats van gebruik kunnen zijn dan neem contact met ons op.