Materialen die worden gebruikt voor de productie van vullingen

POLYETHYLEEN SCHUIM

Ze heb­ben hoge amor­ti­sa­tie eigen­schap­pen, ze zijn schok- en tril­lin­gab­sor­be­rend, ze dem­pen per­fect. Ze waar­bo­gen hoge veili­gheid van vervo­erde ele­men­ten.
11111

POLYURETHAAN SCHUIM

Ela­sti­sche schuim beschermt effec­tief tegen mecha­ni­sche bescha­di­gin­gen daar­door dat ze snel tot de oor­spron­ke­lijke vorm terug­ke­ert, ook na her­ha­ald druk­ken. Een ide­aal mate­riaal voor her­bru­ik­bare ver­pak­kin­gen.

SPECIAAL SCHUIM

Het schuim met anti­sta­ti­sche eigen­schap­pen zijn een ide­ale oplos­sing voor de bescher­ming van elek­tro­ni­sche appa­ra­ten en hun onder­de­len tij­dens het vervoer of opslag in een opslag­pla­ats.

Schuimvullingen

Schu­imvul­lin­gen kun­nen gebru­ikt wor­den voor het huisho­uden, de han­del en indu­strie zowel als ver­pak­kin­gen als ook voor andere doelen – o. a. voor bouw­sec­tor, auto-industrie, elec­tro­nica, sport, huisho­ude­lijke appa­ra­ten, luch­tva­art. Ze zijn geken­merkt door een hoge amor­ti­sa­tie, lichte vul­ling, bescher­ming van het pro­duct, fle­xi­bi­li­teit, zachtheid en ze absor­be­ren geen water.

Wycena wypeł­nie­nia

Specialistische systemen

111

Ver­pak­king­spro­fie­len –dat is een gemak­ke­lijk in gebruik mate­riaal voor de bescher­ming van ran­den. Het stan­da­ar­das­sor­ti­ment omvat pro­fie­len met een door­snede in de vorm van C, L, O, TS en U. Bij de pro­duc­tie ervan wordt geen freon gebru­ikt. Ze zijn gema­akt van poly­ethy­leen. Dank­zij hun vorm en ela­sti­sche eigen­schap­pen kun­nen de pro­fie­len voor de bescher­ming en ver­pak­king van pro­duc­ten van ver­schil­lende vor­men en afme­tin­gen wor­den gebru­ikt.

111

Gelu­id­sab­sor­be­rend schuim —  — gema­akt van poly­ethy­leen dient als gelu­id­sab­sor­be­rend en bran­dve­ilig mate­riaal. Ste­eds meer bedri­jven in de wereld, o. a. van de Duitse auto-industrie, begin­nen dit mate­riaal te gebru­iken van­wege zijn voor­de­len: een betere gelu­id­sab­sorp­tie dan wol, gro­tere weer­stand tegen brand, het vere­ist geen extra ver­pak­king­sma­te­riaal, hoge stij­fheid, water­dich­theid, het scheurt en bre­ekt niet, de moge­lij­ke­hid om op elke afme­ting e vorm toege­sne­den te wor­den, laag gewicht.

1111

Ze wor­den altijd indi­vi­du­eel voor een bepa­ald pro­duct ontwor­pen. De toege­pa­ste beve­sti­gin­gen zijn mak­ke­lijk in gebruik op de pro­duc­tie­lijn bij het ver­pak­ken van het eind­pro­duct.

1111

We verva­ar­di­gen deze door mid­del van fre­zen en snij­den in 2D en 3D van de gewen­ste vorm en afme­tin­gen van het vul­ling­sma­te­riaal (geschu­imd poly­ethy­leen, poly­ure­thaan, tech­ni­sche mate­ria­len in ver­schil­lende gewich­ten van de har­dheid).

111

Schu­imvul­lin­gen wor­den gema­akt in de vorm van sleu­ven, hoeken, ver­de­lers, sche­iding­swan­den, wik­kels, afsche­iders, enz. Het door ons aan­ge­bo­den mate­riaal is per­fect geschikt voor de beve­ili­gings­func­ties.

INSTEEKVERBINDINGSSTUKKEN

We verva­ar­di­gen ze van geschu­imd poly­ethy­leen van ver­schil­lende dich­theid door mid­del van fre­zen, snij­den met een mes of stan­sma­trij­zen. Hoge kwa­li­teit van het pro­duct en her­ha­al­ba­ar­heid van de vorm.

.

SCHUIMVERBINDINGSSTUKKEN

Ze zijn zeer duurzaam en licht, kun­nen op ver­schil­lende manie­ren wor­den gebru­ikt. Dank­zij hun struc­tuur zijn ze besten­dig tegen slechte weerom­stan­di­ghe­den, met inbe­grip van vocht en water.

.

 Voorbeelden van schuimvullingen

Video

Wypeł­nie­nia pian­kowe — pro­duk­cja

Veelzijdige Schuimvullingenbeschermen elk product.

Bent u niet zeker hoe u de goederen moet verpakken voor een veilig vervoer dan neem contact met ons op.