Materialen die worden gebruikt voor de productie van dozen

ANTISTATISCHE PLAAT

Op spe­ciaal verzoek van de klant bie­den we ver­pak­kin­gen van anti­sta­ti­sche plaat die ver­dwa­alde span­ning ver­stro­oit waar­door een veilig vervoer van elek­tro­ni­sche onder­de­len moge­lijk is.
1111111111111111

GELAMINEERDE PLAAT

Voor het vervoer van bij­zon­der gevo­elige onder­de­len verva­ar­di­gen we bin­nen het kader van onze bevo­eg­dheid het lami­ne­ren van poly­pro­py­leen pla­ten met wigo­fil vlies­stof en andere textiele mate­ria­len in ver­schil­lende gewich­ten en kleu­ren.

BUISVORMIGE POLYPROPYLEEN

Wij bie­den een ruime waaier van poly­pro­py­leen buisvor­mige pla­ten. Ze zijn heel duurzaam, water­dicht, verva­ar­digd in ver­schil­lende kleu­ren, dich­the­den en dik­tes.
11111111111111111111111111111

POLYPROPYLEEN Dozen

De ver­pak­kin­gen van AMEOLI zijn geken­merkt door een hoge kwa­li­teit en inno­va­tie. We ontwer­pen en verva­ar­di­gen spe­ciale dozen voor­na­me­lijk op basis van zeer lichte pane­len van poly­pro­py­leen pla­ten.

Versterkingssystemen

1111

Het systeem van een lijst in de vorm van de let­ter „U” – na de mon­tage van het systeem van de lij­sten op een poly­pro­py­leen doos en het vast­schro­even van sta­bi­li­sa­tie­ho­ek­stuk­ken wordt ver­sti­jving en ver­ster­king van de ver­pak­king bere­ikt eve­nals de moge­lij­kheid om de dozen ver­ti­caal te sta­pe­len tij­dens opslag en extern vervoer.

111

Het systeem van een frame in de vorm van de let­ter „H” – spe­ciale con­struc­tie van het systeem voor­komt het uitval­len en dank­zij zijn struc­tuur ver­ste­vigt en sta­bi­li­se­ert het de gehele doos. Het systeem biedt de moge­lij­kheid om ver­pak­kin­gen ver­ti­caal te sta­pe­len. Één van zijn voor­de­len is het eli­mi­ne­ren van extra hoeken.

111111

We gebru­iken de nie­uwste metho­den voor het ver­bin­den van buisvor­mige pla­ten, van het meest popu­la­ire ultra­soon las­sen, door de lijm­me­thode tot ther­misch bin­den.

111

We verva­ar­di­gen vul­lin­gen van ver­pak­kin­gen op basis van ver­pak­king­sma­te­ria­len zoals poly­ethy­leen schuim, poly­pro­py­leen roosters, gena­aide vul­lin­gen, ontwor­pen in ove­re­en­stem­ming met hun eigen­schap­pen.

111

Trans­por­than­dvat­ten zijn bestemd voor de mon­tage in ver­pak­kin­gen van poly­pro­py­leen plaat. Ze wor­den verva­ar­digd in open en geslo­ten ver­sie van PVC en rub­ber die voor een com­for­ta­bel en veilig vervoer zorgt.

Opdruk

We bie­den de moge­lij­kheid om op de ver­pak­kin­gen een wil­le­keu­rige afbe­el­ding in een wil­le­keu­rige kleur uit het kleu­ren­pa­let op te druk­ken.
.

Video

Poly­pro­py­leen dozen — pro­ductie

Voorbeelden van dozen

Betrouwbare  Polypropyleen dozen zijn geschikt zowel voor productieafdelingen als ook voor het vervoer.

Bent u niet zeker of ze op uw werkplaats van gebruik kunnen zijn dan neem contact met ons op.