Materialen die worden gebruikt voor de productie van textiele verpakkingen 

METALEN PROFIEL

De pro­fie­len wor­den ruim gebru­ikt als ele­men­ten van de dra­ag­con­struc­tie van de dozen, wan­den, palet­ten of bedek­kin­gen. Dank­zij de brede waaier van afme­tin­gen wor­den deze pro­fie­len gebru­ikt voor de bouw van omhe­inin­gen, hekwer­ken en poor­ten.

PLAATIJZER

Pla­atij­zer wordt meestal gebru­ikt in sta­len dozen in de verpakkings- en bouwin­du­strie. Pla­atij­zer wordt daar gebru­ikt waar duurza­am­heid, sta­bi­li­teit en weer­stand tegen mecha­ni­sche bescha­di­ging van belang zijn.
1111

STALEN STAAF

De sta­ven wor­den meestal gebru­ikt om bouwhek­ken te verva­ar­di­gen — hek­ken, deu­ren, poor­ten en balu­stra­des. Ze vervul­len ook een belan­grijke rol in de pro­duc­tie van meta­len dozen. De sta­ven zijn verva­ar­digd van staal met goede weer­stand­pa­ra­me­ters.

METALEN systemen

We ontwer­pen en verva­ar­di­gen METALEN sys­te­men vooral voor de auto-industrie zoals meta­len dozen voor het vervoer van auto-onderdelen met gena­aide vul­ling of schu­imvul­ling, dozen voor kle­ine onder­de­len met ver­de­lers van poly­pro­py­leen plaat, uitru­sting voor pro­duc­tie­lij­nen, con­ta­iners, gaas­do­zen enz. Zdie zijn bestemd voor het vervoer tus­sen bedri­jven en stand­pla­at­sen.

Wycena sys­te­mów meta­lo­wych

Lakken

We kun­nen meta­len sys­te­men met ver­schil­len­den lak­ken bedek­ken – poeder­stra­len, gla­spa­rel­stra­lenb, zand­stra­len, schro­ten. Poeder­co­ating van diverse onder­gron­den (afme­tin­gen van de kachel: 1,5 m bre­edte x 2 m hoogte x 8 m lengte), alsook uit­ge­bre­ide reini­ging (afme­tin­gen van de gespe­cia­li­se­erde kamer: 4 m bre­edte x 3 m hoogte x 8 m lengte).

Uitrusting van metalen systemen 

We heb­ben een breed scala van com­po­nen­ten voor de uitru­sting van meta­len ver­pak­kin­gen zoals vul­lin­gen van pla­stic, gena­aide vul­lin­gen, van kun­st­stof­fen, gela­ste net­ten, wie­len. Ze zijn bestemd voor het vervoer van pro­duc­tie­on­der­de­len in de pro­duc­tie­hal­len of in het wegve­rvoer en opslag van diverse goede­ren in de opslag­pla­ats.

1111

We verva­ar­di­gen een brede waaier van meta­len sys­te­men voor de indu­strie zoals meta­len bak­ken met een volle wand van pla­atij­zer, roosters, pane­len, opze­tran­den voor palet­ten met vul­ling, ver­pak­kin­gen, pro­duc­tie­ta­fels.

1111

Op verzoek van de klant en vol­gens zijn patro­nen verva­ar­di­gen we: schan­sko­rven, hek­ken van pro­fie­len of volle sta­ven, frame pane­len met houten ele­men­ten, hek­ken, raam­werk con­struc­ties gevuld met net, con­struc­ties onder dek­ze­ilen.

1111

Op dit gebied voert het bedrijf AMEOLI reno­va­tie van meta­len ele­men­ten van hek­ken, roosters, poor­ten, meu­bels, lam­pen enz. uit. We ver­nieu­wen de pro­duc­ten, maken ze schoon en bescher­men met anti-corrosie coating, verzin­ken, poeder­stra­len enz.

Video

Meta­len sys­te­men — Pro­duc­tie

Voorbeeldprojecten

.

Onvervangbaar en duurzaam. Metalen systemen  zijn van toepassing in elke industriële sector.

Bent u niet zeker of ze op uw werkplaats van gebruik kunnen zijn dan neem contact met ons op.