In het aanbod van het bedrijf AMEOLI kunt u verpakkingen van verschillende vormen vinden: ster hulpstukken, soorteerroosters, vullingen van polyurethaan, genaaide verpakkingen, metalen containers, op basis van innovatieve stoffen van polypropyleen, polyethyleen, textiele materialen, polyamide, metaal, polyurethaan ...

111
Ons doel is het om een perfecte verpakking voor het eindproduct voor te bereiden. Dit proces wordt voorafgegaan door een grondige analyse van de verwachtingen van de klant waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten die verband houden met de werking en de veiligheid van de van ons gemaakte verpakkingen.

Onze missie is het creëren van een ideeal product verstrekken van innovatieve oplossingen van de hoogste kwaliteit die het levenscomfort van de gebruiker zullen verbeteren.

Innovatie
DE VERPAKKING BETEKENT INNOVATIEVE MATERIALEN

Het op de markt bren­gen van AMEOLI ver­pak­kin­gen op basis van inno­va­tieve mate­ria­len is een zeer belan­grijk aspect, deze mate­ria­len vol­doen aan de eisen voor de imple­men­ta­tie en ontwik­ke­ling van nie­uwe pro­duc­ten, ze ver­be­te­ren en modi­fi­ce­ren de tech­no­lo­gie van ver­pak­kin­gen, waar­door ze kwa­li­ta­tief hoog­sta­ande waar­den en unieke vorm krij­gen.

Veiligheid
DE VERPAKKING BETEKENT VEILIGHEID

De bin­nen­kant van de AMEOLI ver­pak­king is een ruimte die wordt gecre­ëerd om onver­ge­lijk­bare veili­gheid van het pro­duct te ver­strek­ken. Ver­fijnde mate­ria­len en een per­fecte afwer­king vero­orza­ken dat de ver­pak­kin­gen op het gebied van esthe­tiek en func­tio­na­li­teit toona­an­ge­vend bli­jven. De geavan­ce­erde tech­no­lo­gie zorgt voor een veilig vervoer van beve­iligde onder­de­len.

Techniek
DE VERPAKKING
BETEKENT TECHNIEK

Elk pro­ject betek­net voor ons een nie­uwe impuls.
Dat is een impuls voor de con­struc­teurs van AMEOLI, hun taak is het bij het ontwer­pen van de ver­pak­king maxi­male bescher­ming van het pro­duct te bere­iken, met mini­male kosten van mate­ria­len die voor de pro­duc­tie wor­den gebru­ikt.

Ontwerpen
HET CREËREN VAN DE TOEKOMST VAN DE VERPAKKINGEN

Bij het ontwer­pen van nie­uwe ver­pak­king van het bedrijf AMEOLI kij­ken we vooruit.
Niet alleen omdat we de beste wil­len zijn en onze klan­ten unieke oplos­sin­gen wil­len bie­den.
We wil­len ook hun ver­wach­tin­gen en beho­eften vooru­it­gaan.

Rów­nież po to, aby wyprze­dzić ich ocze­ki­wa­nia i wyma­ga­nia.

Kwaliteit
DE VERPAKKING BETEKENT
KWALITEIT

Bij het ontwer­pen van AMEOLI ver­pak­kin­gen rich­ten zich de con­struc­teurs erop wat het meest belan­grijk is.
Elk van onze pro­duc­ten heeft een spe­ci­fieke func­tie, elk deel van ons pro­duct krijgt een geschikte vorm. De AMEOLI ver­pak­kin­gen zijn ide­aal afge­stemd op de beho­eften van onze klan­ten.

TEAM

Het projectteam van AMEOLI is een afdeling van de technologie-industrie.
We voeren projecten in het binnen- en buitenland uit.
Zijn activiteit wordt geclassificeerd als: activiteit op het gebied van uitgebreide technische adviesdiensten, het ontwerpen, analyse van kosten en verpakkingsmaterialen.

STANDAARDEN

AMEOLI zorgt voor het waarborgen van hoge normen voor de deskundige advisering, de efficiënte en effectieve planning, het beheer en de uitvoering van strategieën, programma's en projecten. We hebben een vast intern team van ervaren projectmanagers, onderzoekers en analisten gecreëerd die voor een diepgaande analyse van de verwachtingen van de klant zorgt.

SAMENWERKING

Om de beste kwaliteit van onze producten en diensten te garanderen, onze ontwerp- en organisatiemogelijkheden te verhogen werkt het bedrijf AMEOLI met high-class specialisten die dankzij hoge kwalificaties en flexibiliteit het inhoudelijke potentieel en het uitvoeringspotentieel van ons bedrijf kunnen aanvullen afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project dat voor onze klanten wordt gerealiseerd.

Ontwerpafdeling

Het doel van de ontwerpafdeling is het voorbereiden van presentaties en informatie over het eindproduct. Dit proces wordt vooruitgegaan door een grondige analyse van de verwachtingen van de klant, waarbij rekening wordt gehouden met functionaliteit en veiligheid van onze verpakkingen. De ruimtelijke verbeelding en kennis van grafische programma’s maken het mogelijk een project voor de klant voor te bereiden dat aan zijn verwachtingen zal voldoen.

Technologische ontwikkeling

De technische ontwikkeling is heel belangrijk voor ons. Hij biedt ons de mogelijkheid om producten op de markt te brengen die dankzij de modernste systemen die door complexiteit en diversiteit van de toegepaste technologie gekenmerkt zijn. Deze afdeling voldoet aan eisen voor de implementatie en ontwikkeling van nieuwe producten, ontwikkelt en modificeert de technologie van producten waardoor hoge kwaliteit , herhaalbaarheid van de vorm, afmetingen en het uiterlijk van het product bereikt kan worden.

Vervoer

AMEOLI beschikt over een eigen wagenpark, het bedrijf maakt evenals gebruik van een aantal beproefde en betrouwbare vervoerders. We hebben veel overeenkomsten met vervoersondernemingen, douane agentschappen in het land en in Europa ondertekend waardoor we op een snelle, veilige en eenvoudige manier onze goederen in het binnen- en buitenland kunnen leveren.

Logistiek

Wij staan garant voor een betrouwbaar vervoer van onze producten. De goederen worden altijd op tijd geleverd aan de door de klant aangewezen opslagplaats. We garanderen Uw Bedrijf hoge kwaliteit van onze vervoerdiensten.