The offer of the AMEOLI company includes various forms of packaging, i.e. containers, profiles, trusses, polyurethane filling, sewn packaging, metal containers based on innovative materials such as polypropylene, polyethylene, textile, polyamide, metal, polyurethane...

111
Our aim is to prepare perfect packaging for the final product. This process is preceded by a thorough analysis of customers' expectations taking into account all aspects related to functioning and safety of our packaging.

Our mission is to create the perfect product by providing top innovative solutions that improve users' comfort.

Jakość
OPAKOWANIE
JEST JAKOŚCIĄ…

Pro­jek­tu­jąc opa­ko­wa­nia AMEOLI, kon­struk­to­rzy sku­piają się na tym, co naj­istot­niej­sze.

Każdy nasz pro­dukt ma przy­pi­sana okre­śloną funk­cję, każda część naszego wyrobu ma nadany odpo­wiedni kształt. Opa­ko­wa­nia firmy AMEOLI są ide­al­nie dopa­so­wane do potrzeb naszych klien­tów.

Projektowanie
KREOWANIE PRZYSZŁOŚCI OPAKOWAŃ…

Pro­jek­tu­jąc nowe opa­ko­wa­nia firmy AMEOLI, wybie­gamy w przy­szłość.

Nie tylko dla­tego, że chcemy być naj­lepsi i pra­gniemy zaofe­ro­wać naszym klien­tom wyjąt­kowe roz­wią­za­nia.

Rów­nież po to, aby wyprze­dzić ich ocze­ki­wa­nia i wyma­ga­nia.

Technika
OPAKOWANIE
JEST TECHNIKĄ…

Każdy pro­jekt jest dla nas wywo­ła­nym impul­sem.

Impul­sem do dzia­ła­nia dla kon­struk­to­rów AMEOLI, zada­niem ich jest wykrze­sa­nie pod­czas pro­jek­to­wa­nia opa­ko­wa­nia mak­sy­mal­nego zabez­pie­cze­nia pro­duktu, przy mini­mal­nych kosz­tach mate­ria­łów uży­tych do pro­duk­cji.

Bezpieczeństwo
OPAKOWANIE JEST BEZPIECZEŃSTWEM…

Wnę­trze opa­ko­wa­nia AMEOLI to prze­strzeń stwo­rzona po to, aby zapew­nić nie­po­rów­ny­walne z niczym bez­pie­czeń­stwo pro­duktu. Wyra­fi­no­wane mate­riały i per­fek­cyjne wyko­na­nie wyzna­czają nowe trendy w este­tyce i funk­cjo­nal­no­ści. Zaawan­so­wana tech­no­lo­gia pozwala na bez­pieczne trans­por­to­wa­nie zabez­pie­czo­nych pod­ze­spo­łów.

Innowacyjność
OPAKOWANIE TO INNOWACYJNE MATERIAŁY…

Wpro­wa­dza­nie przez firmę AMEOLI opa­ko­wań na bazie inno­wa­cyj­nych mate­ria­łów jest dla nas bar­dzo waż­nym aspek­tem, mate­riały te speł­niają wyma­ga­nia doty­czące wdro­żeń i roz­woju nowych wyro­bów, popra­wiają i mody­fi­kują tech­no­lo­gicz­nie opa­ko­wa­nie, dzięki czemu zyskuje wysoką jakość i nie­po­wta­rzalny kształt.

ZESPÓŁ

Zespół Projektowy AMEOLI to dział branży technicznej.
Rodzaj świadczonej przez nią działalności została sklasyfikowana jako: Działalność w zakresie kompleksowej usługi doradztwa technicznego, projektowania, analizy kosztów i materiałów opakowaniowych. Prowadzimy realizacje na terenie całego kraju, oraz za granicą.

STANDARDY

AMEOLI dba o zapewnienie wysokich standardów eksperckiego charakteru świadczonych przez naszą firmę usług, sprawnego i efektywnego planowania, zarządzania i wdrażania strategii, programów i projektów. Utworzyliśmy stały, wewnętrzny zespół składający się z doświadczonych kierowników projektów, badaczy i analityków, dbających o wnikliwą analizą oczekiwań klienta.

WSPÓŁPRACA

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości naszych produktów i usług, zwiększenia własnego potencjału projektowego i organizacyjnego, firma AMEOLI posiada wysokiej klasy specjalistów, którzy dzięki wysokim kwalifikacjom oraz elastyczności potrafią uzupełnić potencjał merytoryczny i realizacyjny naszej firmy w zależności od specyfiki realizowanego projektu dla naszych klientów.

Dział konstrukcyjny

Celem działu Konstrukcyjnego jest przygotowanie prezentacji i informacji na temat produktu końcowego. Proces ten poprzedzony jest wnikliwą analizą oczekiwań klienta, uwzględniającą wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem wykonanego przez nas opakowania. Wyobraźnia przestrzenna i znajomość programów graficznych pozwala dostarczyć klientowi projekt, który będzie spełniał jego oczekiwania.

Rozwój technologiczny

Jest dla nas bardzo ważny, pozwala wprowadzać na rynek produkty wykonane dzięki najnowocześniejszym systemom, które charakteryzują się złożonością i różnorodnością zastosowanych technologii. Dział ten spełnia wymagania dotyczące wdrożeń i rozwoju nowych wyrobów, opracowuje oraz modyfikuje technologicznie produkty, dzięki czemu pozwala na uzyskanie wysokiej jakości, powtarzalności kształtu, wymiarów i wyglądu produktu.

Transport

AMEOLI posiada własny tabor samochodowy, jak również korzystamy z wielu rzetelnych i sprawdzonych przewoźników. Mamy podpisanych wiele umów z firmami transportowymi, agencjami celnymi w kraju i w europie, dzięki czemu możemy w szybki, bezpieczny i prosty sposób dostarczać nasze towary w kraju i za granicą.

Logistyka

Gwarantujemy solidną obsługę transportową naszych produktów, towar jest zawsze dostarczany na czas do magazynu wskazanego przez zamawiającego, zapewniamy wysoką jakość wykonania obsługi transportowej przesyłek towarowych do Państwa Firmy.