Zapytanie ofertowe — badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Zapy­ta­nie ofer­towe nr 1 doty­czące  wyko­na­nia usługi badań prze­my­sło­wych i eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres Zama­wia­ją­cego:  Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Ame­oli z sie­dzibą w Świe­bo­dzi­cach, ul. H. Modrze­jew­skiej 4, NIP: 884–175-72–95,  REGON: 890662097, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. CPV: 73000000–2 Usługi badaw­cze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi dorad­cze 2. Rodzaj zamó­wie­nia:  Usługa – pole­ga­jąca na…

26 Finał WOŚP

Uczniow­ski Klub Spor­towy AMEOLI ponow­nie brał udział w Wiel­kiej Orkie­strze Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach. W tym pięk­nym dniu firma F. P.H.U AMEOLI na 26 finał przy­go­to­wała nową świą­teczną plan­sze łucz­ni­czą. Zabawa przy­cią­gała wiele osób, nie tylko miło­śni­ków łucz­nic­twa.   Po raz kolejny maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ wspól­nie z innymi wolon­ta­riu­szami zbie­rała pie­niążki dla wyrów­na­nia szans…

Wdrażamy ISO 9001: 2015

Firma AMEOLI pra­gnie poin­for­mo­wać że jest w trak­cie wdra­ża­nia cer­ty­fi­ko­wa­nego Sys­temu
Zarzą­dza­nia Jako­ścią, zgod­nie z wyma­ga­niami normy ISO 9001: 2015.

Usługa świad­czona przez DEKRA Cer­ti­fi­ca­tion Sp. z o.o., zwią­zana z oceną pro­ce­sów budo­wa­nia
sys­te­mów zarzą­dza­nia jako­ścią we wszyst­kich orga­ni­za­cjach, bez względu na rodzaj ich dzia­łal­no­ści.

Automatyka przemysłowa

We Wrze­śniu 2017 roku Firma AMEOLI uru­cho­miła nowy dział który będzie zaj­mo­wał się pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją urzą­dzeń zauto­ma­ty­zo­wa­nych. Nasi kon­struk­to­rzy i auto­ma­tycy posia­dają bar­dzo duże doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie. Podej­mu­jemy się reali­za­cji oprzy­rzą­do­wa­nia spawalniczego/zgrzewalniczego, sta­cji mon­ta­żo­wych i innych maszyn zauto­ma­ty­zo­wa­nych. Two­rzymy maszyny zarówno do nowo wdra­ża­nych pro­duk­tów jak i opty­ma­li­za­cji obec­nych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych. Posia­damy sze­roką…

Profil Aluminiowy

W Maju 2017 roku Firma AMEOLI wdro­żyła do swo­ich pro­duk­tów opa­ko­wa­nio­wych PROFIL ALUMINIOWY który został jed­nym z naszych fla­go­wych pro­duk­tów. Spe­cjalna kon­struk­cja sys­temu zapo­biega jego wypa­da­niu ze ścia­nek pudełka, a dzięki swo­jej budo­wie two­rzy mono­lit zna­ko­mi­cie usztyw­nia­jąc i sta­bi­li­zu­jąc całe opa­ko­wa­nie, sys­tem pozwala szta­plo­wać opa­ko­wa­nia w pio­nie, jedną z jego zalet jest wyeli­mi­no­wa­nie dodat­ko­wych naroż­ni­ków. Został…

Pożar hali w Świebodzicach

16 Marca 2017 roku około godziny 15:00 doszło do pożaru naszej hali pro­duk­cyj­nej. W akcji gaśni­czej brało udział osiem­na­ście jed­no­stek straży pożar­nej ze Świe­bo­dzic, Świd­nicy, Wał­brzy­cha i Wro­cła­wia. Pożar ten unie­moż­li­wił nam dal­szą pro­duk­cję. Wszyst­kich naszych kon­tra­hen­tów infor­mu­jemy  o zaprze­sta­niu reali­za­cji zamó­wień, oraz prze­su­nię­ciu dostaw bie­żą­cych reali­za­cji do czasu kiedy firma AMEOLI wznowi pro­duk­cję nie­zwłocz­nie, jak to…

Ameoli gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Świebodzicach

Firma AMEOLI i uczniow­ski klub łucz­ni­czy kolejny raz grało wraz z Wielką Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach, Całym ser­cem wspie­ramy ideę WOŚP dla tego na 25 finale nie mogło nas zabrak­nąć. W tym pięk­nym dniu, przy­go­to­wa­li­śmy wiele atrak­cji dla miesz­kań­ców naszego mia­sta.     W tym roku po raz pierw­szy maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ

Targi Warsaw Expo 2016

Relacja z Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week 2016

W dniach 7–9 listo­pada, odbyły się Targi Inno­wa­cyj­nych Roz­wią­zań Prze­my­sło­wych War­saw Indu­stry Week 2016 w Cen­trum Wysta­wien­ni­czo Kon­gre­sowe PTAK WARSAW EXPO To naj­więk­sze w Środ­ko­wej Euro­pie wyda­rze­nie poświę­cone branży prze­my­sło­wej. Pod­czas trzech dni tar­gów, firma AMEOLI zapre­zen­to­wała naj­now­sze roz­wią­za­nia w branży inno­wa­cyj­nych sys­te­mów opa­ko­wań. W odpo­wie­dzi na potrzeby branży prze­my­sło­wej, pod­czas tar­gów, zapre­zen­to­wa­li­śmy naj­now­sze trendy…

Ameoli wspiera II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

Dnia 28. paź­dzier­nika 2016 roku we Wro­cła­wiu odbyła się II Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Inno­wa­cyjni Naukowcy, którą firma Ame­oli wsparła fun­du­jąc nagrodę w ramach kon­kursu „Futu­ry­styczny temat B+R&I”. Nagrodę, czyli voucher na 2-godzinny kurs strze­la­nia z łuku spor­to­wego, jury przy­znało dok­to­rowi z Poli­tech­niki Wro­cław­skiej za wygło­sze­nie refe­ratu pod tytu­łem „Natry­ski­wa­nie pla­zmowe z zawie­sin – nowo­cze­sna metoda nano­sze­nia…

Automotive CEE Day

W Cen­trum Wystawienniczo-Kongresowym Opole, dnia 14–15 kwiet­nia 2016 roku. odbyła się trze­cia edy­cja Auto­mo­tive CEE Day. W tego­rocz­nej edy­cji Auto­mo­tive CEE Day przed­się­bior­stwo AMEOLI prze­pro­wa­dziła kil­ka­dzie­siąt spo­tkań z poten­cjal­nymi kon­tra­hen­tami z sek­tora moto­ry­za­cyj­nego, oraz branż powią­za­nych. Pod­czas roz­mów z fir­mami zain­te­re­so­wa­nymi naszymi usłu­gami udało nam się nawią­zać wiele kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Marka AMEOLI w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym…

Ameoli wspiera WOŚP

W tym roku po raz kolejny firma AMEOLI wsparła WOŚP wysta­wia­jąc nasz zamek pod­czas 23 Finału, fre­kwen­cja była zna­ko­mita, nie bra­ko­wało hoj­nych osób któ­rzy zna­ko­mi­cie bawili się strze­la­jąc z łuku do celu. Mnó­stwo dobrej ener­gii do naszych serc i dużo gotówki do puszek — tak można pod­su­mo­wać w skró­cie 24. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy w…

Nowa siedziba firmy

Firma AMEOLI, zmie­niła swoją loka­li­za­cję. Nowe biuro firmy powstało w Świe­bo­dzi­cach przy halach pro­duk­cyj­nych, jest ono dogod­nie usy­tu­owane bli­sko cen­trum mia­sta i głów­nych dróg dojaz­do­wych. Więk­sza powierzch­nia i nowo­cze­sny wystrój nie tylko popra­wią kom­fort pracy pra­cow­ni­ków firmy AMEOLI, ale rów­nież pozwolą wygod­niej i bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nie obsłu­gi­wać klien­tów odwie­dza­ją­cych firmę. W swej nowej sie­dzi­bie zna­la­zło się…

INVEST-PARK Business Mixer

Firma AMEOLI uczest­ni­czyła w I edy­cja INVEST-PARK Busi­ness Mixer w naj­więk­szej tego typu wyda­rze­niu na Dol­nym Ślą­sku. Impreza zor­ga­ni­zo­wana została we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia przez Wał­brzy­ską Spe­cjalną Strefę Eko­no­miczną. Na Sali byli przed­sta­wi­ciele m.in. branży AGD, moto­ry­za­cyj­nej, obróbki metali oraz two­rzyw sztucz­nych, a także firmy usłu­gowe – tele­ko­mu­ni­ka­cyjne, even­towe, dorad­cze i szko­le­niowe. Przed­się­biorcy pod­czas dwu­mi­nu­to­wych…

Ameoli nominowane do Dolnośląskich Gryfów

Firma AMEOLI została nomi­no­wana w XI edy­cji kon­kursu “Dol­no­ślą­ski Gryf-Nagroda Gospo­dar­cza” w kate­go­rii Przed­się­bior­stwo – Nagroda za inno­wa­cyjny pomysł na biznes/ roz­wój dla mikro i małych przed­się­biorstw. Uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie kon­kursu odbyło się 27 paź­dzier­nika w Teatrze Muzycz­nym Capi­tol we Wro­cła­wiu pod­czas trwa­nia kon­certu z oka­zji Wiel­kiej Gali Biz­nesu, na którą przy­były wybitne oso­bi­sto­ści ze świata…

Ameoli reprezentuje Polskę w Finale Pucharu Świata

Firma AMEOLI Została zapro­szona przez Juana Car­losa HOLGADO z World Archery do świa­to­wej sto­licy łucz­nic­twa jaką jest Lozanna http://www.lausanne2014.ch/cms/index.php/fr/medias/photos (Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­ra­cja Łucz­nic­twa). Na Finał Pucharu Świata w Łucz­nic­twie który odbył się w Lozan­nie na Place de la Navi­ga­tion. W idyl­licz­nym oto­cze­niu Port d’Ouchy, w dniach 6–7 wrze­śnia 2014. Mie­li­śmy tam wysta­wione sto­isko pro­mo­cyjne z naszymi pro­duk­tami…

Wielkie otwarcie klubu Łuczniczego UKS AMEOLI

Firma AMEOLI ma zaszczyt poin­for­mo­wać o ofi­cjal­nym otwar­ciu klubu Łucz­ni­czego UKS AMEOLI oraz Cen­trum Łucz­ni­czego HMA które będzie pro­fe­sjo­nal­nym ośrod­kiem dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­po­cząć swoją przy­godę z łucz­nic­twem, jak i dla tych któ­rzy chcą dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w tej dys­cy­pli­nie. Przy Cen­trum HMA dzia­łać będzie rów­nież klub łucz­ni­czy dla osób, które chcia­łyby spró­bo­wać swo­ich…

Nowy Oddział Ameoli w Anglii

Firma AMEOLI otwo­rzyła swoje przed­sta­wi­ciel­stwo w Anglii w miej­sco­wo­ści Bri­gh­ton, naszym celem jest inten­sy­fi­ka­cja sto­sun­ków han­dlo­wych pomię­dzy Pol­ską a Anglią. Pana Paweł Basiń­ski, pro­wa­dzący biuro, jest osobą o dużym doświad­cze­niu i sze­ro­kiej wie­dzy na temat angiel­skiego rynku prze­my­słu spor­to­wego który jest dla nas bar­dzo ważny, ponie­waż prze­mysł mat łucz­ni­czych od początku naszej dzia­łal­no­ści sta­no­wił istotną…

Ameoli szansą dla młodych ludzi

Firma AMEOLI zapre­zen­to­wała swoje pro­po­zy­cje dla osób poszu­ku­ją­cych pracy pod­czas szó­stej edy­cji Tar­gów Pracy które odbyły się w Świe­bo­dzi­cach. Udział w tym wyda­rze­niu poza bur­mi­strzem Bog­da­nem Kożu­cho­wi­czem, wzięli rów­nież Gra­żyna Wal­czak, zastępca dyrek­tora PUP ds. aktyw­nej poli­tyki pracy i Leszek Hoło­waty — prze­wod­ni­czący Powia­to­wej Rady Zatrud­nie­nia.

 

 

Relacja z Targów

 

 

Ameoli w mediach

Na początku kwiet­nia jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich por­tali infor­ma­cyj­nych – Inte­ria – w  swoim ser­wi­sie Biz­nes  opu­bli­ko­wał arty­kuł poświę­cony fir­mie AMEOLI. W obszer­nym tek­ście pt. „AMEOLI strzela w dzie­siątkę” opi­sany został główny pro­fil naszej dzia­łal­no­ści – maty łucz­ni­cze HMA – początki, roz­wój i plany na przy­szłość. Przed­sta­wiono rów­nież pozo­stałe strefy dzia­ło­wo­ści —  opa­ko­wa­nia oraz wyroby…

Kolejna nagroda dla Ameoli ustrzelona

  27 wrze­śnia 2011 roku firma AMEOLI została uho­no­ro­wa­nych sta­tu­etką z posta­cią łucz­nika, przez Pana Pre­zy­denta Legnicy Tade­usza Krza­kow­skiego który podzię­ko­wał wszyst­kim oso­bom, insty­tu­cją i przed­się­biorcą do przy­czy­nie­nia się i  uczest­nic­twa w orga­ni­za­cji imprezy Mło­dzie­żo­wych Mistrzostw Świata w Łucz­nic­twie. Piękną oprawę ofi­cjal­nej czę­ści wie­czoru był występ Zło­tych Dzieci które rów­nież pod­czas sierp­nio­wych roz­gry­wek otwie­rały i…