Targi Warsaw Expo 2016

Relacja z Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week 2016

W dniach 7–9 listo­pada, odbyły się Targi Inno­wa­cyj­nych Roz­wią­zań Prze­my­sło­wych War­saw Indu­stry Week 2016 w Cen­trum Wysta­wien­ni­czo Kon­gre­sowe PTAK WARSAW EXPO To naj­więk­sze w Środ­ko­wej Euro­pie wyda­rze­nie poświę­cone branży prze­my­sło­wej. Pod­czas trzech dni tar­gów, firma AMEOLI zapre­zen­to­wała naj­now­sze roz­wią­za­nia w branży inno­wa­cyj­nych sys­te­mów opa­ko­wań. W odpo­wie­dzi na potrzeby branży prze­my­sło­wej, pod­czas tar­gów, zapre­zen­to­wa­li­śmy naj­now­sze trendy…

Zapraszamy na targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2016

Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia naszego sto­iska pod­czas tar­gów

WARSAW INDUSTRY WEEK 2016

TARGI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ PRZEMYSŁOWYCH w dniach 7–9.11.2016 r.
Znaj­dzie­cie nas Pań­stwo w Hali F, sto­isko C20.

Pod­czas tar­gów zapre­zen­tu­jemy nasze inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia opa­ko­wa­niowe oraz nowe pro­dukty.
Miło nam będzie spo­tkać się z Pań­stwem!
Do zoba­cze­nia!

 

 

INVEST-PARK Business Mixer

Firma AMEOLI uczest­ni­czyła w I edy­cja INVEST-PARK Busi­ness Mixer w naj­więk­szej tego typu wyda­rze­niu na Dol­nym Ślą­sku. Impreza zor­ga­ni­zo­wana została we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia przez Wał­brzy­ską Spe­cjalną Strefę Eko­no­miczną. Na Sali byli przed­sta­wi­ciele m.in. branży AGD, moto­ry­za­cyj­nej, obróbki metali oraz two­rzyw sztucz­nych, a także firmy usłu­gowe – tele­ko­mu­ni­ka­cyjne, even­towe, dorad­cze i szko­le­niowe. Przed­się­biorcy pod­czas dwu­mi­nu­to­wych…

Ameoli szansą dla młodych ludzi

Firma AMEOLI zapre­zen­to­wała swoje pro­po­zy­cje dla osób poszu­ku­ją­cych pracy pod­czas szó­stej edy­cji Tar­gów Pracy które odbyły się w Świe­bo­dzi­cach. Udział w tym wyda­rze­niu poza bur­mi­strzem Bog­da­nem Kożu­cho­wi­czem, wzięli rów­nież Gra­żyna Wal­czak, zastępca dyrek­tora PUP ds. aktyw­nej poli­tyki pracy i Leszek Hoło­waty — prze­wod­ni­czący Powia­to­wej Rady Zatrud­nie­nia.

 

 

Relacja z Targów