Ameoli gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Świebodzicach

Firma AMEOLI i uczniow­ski klub łucz­ni­czy kolejny raz grało wraz z Wielką Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach, Całym ser­cem wspie­ramy ideę WOŚP dla tego na 25 finale nie mogło nas zabrak­nąć. W tym pięk­nym dniu, przy­go­to­wa­li­śmy wiele atrak­cji dla miesz­kań­ców naszego mia­sta.     W tym roku po raz pierw­szy maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ

Targi Warsaw Expo 2016

Relacja z Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week 2016

W dniach 7–9 listo­pada, odbyły się Targi Inno­wa­cyj­nych Roz­wią­zań Prze­my­sło­wych War­saw Indu­stry Week 2016 w Cen­trum Wysta­wien­ni­czo Kon­gre­sowe PTAK WARSAW EXPO To naj­więk­sze w Środ­ko­wej Euro­pie wyda­rze­nie poświę­cone branży prze­my­sło­wej. Pod­czas trzech dni tar­gów, firma AMEOLI zapre­zen­to­wała naj­now­sze roz­wią­za­nia w branży inno­wa­cyj­nych sys­te­mów opa­ko­wań. W odpo­wie­dzi na potrzeby branży prze­my­sło­wej, pod­czas tar­gów, zapre­zen­to­wa­li­śmy naj­now­sze trendy…

Ameoli wspiera II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

Dnia 28. paź­dzier­nika 2016 roku we Wro­cła­wiu odbyła się II Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Inno­wa­cyjni Naukowcy, którą firma Ame­oli wsparła fun­du­jąc nagrodę w ramach kon­kursu „Futu­ry­styczny temat B+R&I”. Nagrodę, czyli voucher na 2-godzinny kurs strze­la­nia z łuku spor­to­wego, jury przy­znało dok­to­rowi z Poli­tech­niki Wro­cław­skiej za wygło­sze­nie refe­ratu pod tytu­łem „Natry­ski­wa­nie pla­zmowe z zawie­sin – nowo­cze­sna metoda nano­sze­nia…

Zapraszamy na targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2016

Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia naszego sto­iska pod­czas tar­gów

WARSAW INDUSTRY WEEK 2016

TARGI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ PRZEMYSŁOWYCH w dniach 7–9.11.2016 r.
Znaj­dzie­cie nas Pań­stwo w Hali F, sto­isko C20.

Pod­czas tar­gów zapre­zen­tu­jemy nasze inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia opa­ko­wa­niowe oraz nowe pro­dukty.
Miło nam będzie spo­tkać się z Pań­stwem!
Do zoba­cze­nia!

 

 

Ameoli wspiera WOŚP

W tym roku po raz kolejny firma AMEOLI wsparła WOŚP wysta­wia­jąc nasz zamek pod­czas 23 Finału, fre­kwen­cja była zna­ko­mita, nie bra­ko­wało hoj­nych osób któ­rzy zna­ko­mi­cie bawili się strze­la­jąc z łuku do celu. Mnó­stwo dobrej ener­gii do naszych serc i dużo gotówki do puszek — tak można pod­su­mo­wać w skró­cie 24. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy w…

Nowa siedziba firmy

Firma AMEOLI, zmie­niła swoją loka­li­za­cję. Nowe biuro firmy powstało w Świe­bo­dzi­cach przy halach pro­duk­cyj­nych, jest ono dogod­nie usy­tu­owane bli­sko cen­trum mia­sta i głów­nych dróg dojaz­do­wych. Więk­sza powierzch­nia i nowo­cze­sny wystrój nie tylko popra­wią kom­fort pracy pra­cow­ni­ków firmy AMEOLI, ale rów­nież pozwolą wygod­niej i bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nie obsłu­gi­wać klien­tów odwie­dza­ją­cych firmę. W swej nowej sie­dzi­bie zna­la­zło się…

INVEST-PARK Business Mixer

Firma AMEOLI uczest­ni­czyła w I edy­cja INVEST-PARK Busi­ness Mixer w naj­więk­szej tego typu wyda­rze­niu na Dol­nym Ślą­sku. Impreza zor­ga­ni­zo­wana została we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia przez Wał­brzy­ską Spe­cjalną Strefę Eko­no­miczną. Na Sali byli przed­sta­wi­ciele m.in. branży AGD, moto­ry­za­cyj­nej, obróbki metali oraz two­rzyw sztucz­nych, a także firmy usłu­gowe – tele­ko­mu­ni­ka­cyjne, even­towe, dorad­cze i szko­le­niowe. Przed­się­biorcy pod­czas dwu­mi­nu­to­wych…

Ameoli nominowane do Dolnośląskich Gryfów

Firma AMEOLI została nomi­no­wana w XI edy­cji kon­kursu “Dol­no­ślą­ski Gryf-Nagroda Gospo­dar­cza” w kate­go­rii Przed­się­bior­stwo – Nagroda za inno­wa­cyjny pomysł na biznes/ roz­wój dla mikro i małych przed­się­biorstw. Uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie kon­kursu odbyło się 27 paź­dzier­nika w Teatrze Muzycz­nym Capi­tol we Wro­cła­wiu pod­czas trwa­nia kon­certu z oka­zji Wiel­kiej Gali Biz­nesu, na którą przy­były wybitne oso­bi­sto­ści ze świata…

Ameoli reprezentuje Polskę w Finale Pucharu Świata

Firma AMEOLI Została zapro­szona przez Juana Car­losa HOLGADO z World Archery do świa­to­wej sto­licy łucz­nic­twa jaką jest Lozanna http://www.lausanne2014.ch/cms/index.php/fr/medias/photos (Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­ra­cja Łucz­nic­twa). Na Finał Pucharu Świata w Łucz­nic­twie który odbył się w Lozan­nie na Place de la Navi­ga­tion. W idyl­licz­nym oto­cze­niu Port d’Ouchy, w dniach 6–7 wrze­śnia 2014. Mie­li­śmy tam wysta­wione sto­isko pro­mo­cyjne z naszymi pro­duk­tami…

Wielkie otwarcie klubu Łuczniczego UKS AMEOLI

Firma AMEOLI ma zaszczyt poin­for­mo­wać o ofi­cjal­nym otwar­ciu klubu Łucz­ni­czego UKS AMEOLI oraz Cen­trum Łucz­ni­czego HMA które będzie pro­fe­sjo­nal­nym ośrod­kiem dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­po­cząć swoją przy­godę z łucz­nic­twem, jak i dla tych któ­rzy chcą dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w tej dys­cy­pli­nie. Przy Cen­trum HMA dzia­łać będzie rów­nież klub łucz­ni­czy dla osób, które chcia­łyby spró­bo­wać swo­ich…

Nowy Oddział Ameoli w Anglii

Firma AMEOLI otwo­rzyła swoje przed­sta­wi­ciel­stwo w Anglii w miej­sco­wo­ści Bri­gh­ton, naszym celem jest inten­sy­fi­ka­cja sto­sun­ków han­dlo­wych pomię­dzy Pol­ską a Anglią. Pana Paweł Basiń­ski, pro­wa­dzący biuro, jest osobą o dużym doświad­cze­niu i sze­ro­kiej wie­dzy na temat angiel­skiego rynku prze­my­słu spor­to­wego który jest dla nas bar­dzo ważny, ponie­waż prze­mysł mat łucz­ni­czych od początku naszej dzia­łal­no­ści sta­no­wił istotną…

Ameoli szansą dla młodych ludzi

Firma AMEOLI zapre­zen­to­wała swoje pro­po­zy­cje dla osób poszu­ku­ją­cych pracy pod­czas szó­stej edy­cji Tar­gów Pracy które odbyły się w Świe­bo­dzi­cach. Udział w tym wyda­rze­niu poza bur­mi­strzem Bog­da­nem Kożu­cho­wi­czem, wzięli rów­nież Gra­żyna Wal­czak, zastępca dyrek­tora PUP ds. aktyw­nej poli­tyki pracy i Leszek Hoło­waty — prze­wod­ni­czący Powia­to­wej Rady Zatrud­nie­nia.

 

 

Relacja z Targów

 

 

Ameoli w mediach

Na początku kwiet­nia jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich por­tali infor­ma­cyj­nych – Inte­ria – w  swoim ser­wi­sie Biz­nes  opu­bli­ko­wał arty­kuł poświę­cony fir­mie AMEOLI. W obszer­nym tek­ście pt. „AMEOLI strzela w dzie­siątkę” opi­sany został główny pro­fil naszej dzia­łal­no­ści – maty łucz­ni­cze HMA – początki, roz­wój i plany na przy­szłość. Przed­sta­wiono rów­nież pozo­stałe strefy dzia­ło­wo­ści —  opa­ko­wa­nia oraz wyroby…

Kolejna nagroda dla Ameoli ustrzelona

  27 wrze­śnia 2011 roku firma AMEOLI została uho­no­ro­wa­nych sta­tu­etką z posta­cią łucz­nika, przez Pana Pre­zy­denta Legnicy Tade­usza Krza­kow­skiego który podzię­ko­wał wszyst­kim oso­bom, insty­tu­cją i przed­się­biorcą do przy­czy­nie­nia się i  uczest­nic­twa w orga­ni­za­cji imprezy Mło­dzie­żo­wych Mistrzostw Świata w Łucz­nic­twie. Piękną oprawę ofi­cjal­nej czę­ści wie­czoru był występ Zło­tych Dzieci które rów­nież pod­czas sierp­nio­wych roz­gry­wek otwie­rały i…