26 Finał WOŚP

Uczniow­ski Klub Spor­towy AMEOLI ponow­nie brał udział w Wiel­kiej Orkie­strze Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach. W tym pięk­nym dniu firma F. P.H.U AMEOLI na 26 finał przy­go­to­wała nową świą­teczną plan­sze łucz­ni­czą. Zabawa przy­cią­gała wiele osób, nie tylko miło­śni­ków łucz­nic­twa.   Po raz kolejny maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ wspól­nie z innymi wolon­ta­riu­szami zbie­rała pie­niążki dla wyrów­na­nia szans…

Wdrażamy ISO 9001: 2015

Firma AMEOLI pra­gnie poin­for­mo­wać że jest w trak­cie wdra­ża­nia cer­ty­fi­ko­wa­nego Sys­temu
Zarzą­dza­nia Jako­ścią, zgod­nie z wyma­ga­niami normy ISO 9001: 2015.

Usługa świad­czona przez DEKRA Cer­ti­fi­ca­tion Sp. z o.o., zwią­zana z oceną pro­ce­sów budo­wa­nia
sys­te­mów zarzą­dza­nia jako­ścią we wszyst­kich orga­ni­za­cjach, bez względu na rodzaj ich dzia­łal­no­ści.

Automatyka przemysłowa

We Wrze­śniu 2017 roku Firma AMEOLI uru­cho­miła nowy dział który będzie zaj­mo­wał się pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją urzą­dzeń zauto­ma­ty­zo­wa­nych. Nasi kon­struk­to­rzy i auto­ma­tycy posia­dają bar­dzo duże doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie. Podej­mu­jemy się reali­za­cji oprzy­rzą­do­wa­nia spawalniczego/zgrzewalniczego, sta­cji mon­ta­żo­wych i innych maszyn zauto­ma­ty­zo­wa­nych. Two­rzymy maszyny zarówno do nowo wdra­ża­nych pro­duk­tów jak i opty­ma­li­za­cji obec­nych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych. Posia­damy sze­roką…

Profil Aluminiowy

W Maju 2017 roku Firma AMEOLI wdro­żyła do swo­ich pro­duk­tów opa­ko­wa­nio­wych PROFIL ALUMINIOWY który został jed­nym z naszych fla­go­wych pro­duk­tów. Spe­cjalna kon­struk­cja sys­temu zapo­biega jego wypa­da­niu ze ścia­nek pudełka, a dzięki swo­jej budo­wie two­rzy mono­lit zna­ko­mi­cie usztyw­nia­jąc i sta­bi­li­zu­jąc całe opa­ko­wa­nie, sys­tem pozwala szta­plo­wać opa­ko­wa­nia w pio­nie, jedną z jego zalet jest wyeli­mi­no­wa­nie dodat­ko­wych naroż­ni­ków. Został…

Pożar hali w Świebodzicach

16 Marca 2017 roku około godziny 15:00 doszło do pożaru naszej hali pro­duk­cyj­nej. W akcji gaśni­czej brało udział osiem­na­ście jed­no­stek straży pożar­nej ze Świe­bo­dzic, Świd­nicy, Wał­brzy­cha i Wro­cła­wia. Pożar ten unie­moż­li­wił nam dal­szą pro­duk­cję. Wszyst­kich naszych kon­tra­hen­tów infor­mu­jemy  o zaprze­sta­niu reali­za­cji zamó­wień, oraz prze­su­nię­ciu dostaw bie­żą­cych reali­za­cji do czasu kiedy firma AMEOLI wznowi pro­duk­cję nie­zwłocz­nie, jak to…