Zapytanie ofertowe — badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Zapy­ta­nie ofer­towe nr 1 doty­czące  wyko­na­nia usługi badań prze­my­sło­wych i eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres Zama­wia­ją­cego:  Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Ame­oli z sie­dzibą w Świe­bo­dzi­cach, ul. H. Modrze­jew­skiej 4, NIP: 884–175-72–95,  REGON: 890662097, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. CPV: 73000000–2 Usługi badaw­cze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi dorad­cze 2. Rodzaj zamó­wie­nia:  Usługa – pole­ga­jąca na…

Automotive CEE Day

W Cen­trum Wystawienniczo-Kongresowym Opole, dnia 14–15 kwiet­nia 2016 roku. odbyła się trze­cia edy­cja Auto­mo­tive CEE Day. W tego­rocz­nej edy­cji Auto­mo­tive CEE Day przed­się­bior­stwo AMEOLI prze­pro­wa­dziła kil­ka­dzie­siąt spo­tkań z poten­cjal­nymi kon­tra­hen­tami z sek­tora moto­ry­za­cyj­nego, oraz branż powią­za­nych. Pod­czas roz­mów z fir­mami zain­te­re­so­wa­nymi naszymi usłu­gami udało nam się nawią­zać wiele kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Marka AMEOLI w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym…