Zapy­ta­nie ofer­towe nr 1
doty­czące  wyko­na­nia usługi badań prze­my­sło­wych i eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres Zama­wia­ją­cego:  Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Ame­oli z sie­dzibą w Świe­bo­dzi­cach, ul. H. Modrze­jew­skiej 4, NIP: 884–175-72–95,  REGON: 890662097,

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. CPV: 73000000–2 Usługi badaw­cze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi dorad­cze
2. Rodzaj zamó­wie­nia:  Usługa – pole­ga­jąca na opra­co­wa­niu nowego lub zna­cząco ulep­szo­nego pro­duktu.
3. Okre­śle­nie przed­miotu zamó­wie­nia

Tytuł: Opra­co­wa­nie nowego pro­duktu dla AMEOLI w obsza­rze łucz­nic­twa.
Jedną z głów­nych dzia­łal­no­ści firmy Amoli jest pro­duk­cja mat łucz­ni­czych pod wła­sną marką HMA  (hma.com.pl). Firma bie­rze czynny udział w roz­woju sportu łucz­ni­czego na Dol­nym Ślą­sku, współ­or­ga­ni­zu­jąc wyda­rze­nia spor­towe czy pro­wa­dząc klub łucz­ni­czy UKS AMEOLI Świe­bo­dzice (http://centrum.hma.com.pl/klub/o-klubie.html).  W związku ze swoją dzia­łal­no­ścią zna orga­ni­za­cję zawo­dów spor­to­wych łucz­ni­czych, ma kanały dys­try­bu­cyjne pro­duk­tów dla łucz­nic­twa oraz marka HMA jest roz­po­zna­walna w kraju i zagra­nicą w śro­do­wi­sku łucz­ni­ków. Niniej­sze zapo­trze­bo­wa­nie na prace B+R są w kie­runku opra­co­wa­nia nowego pro­duktu, posze­rza­ją­cego asor­ty­ment sprzętu ofe­ro­wa­nego przez przed­się­bior­stwo.

Firma Ame­oli zdia­gno­zo­wała moż­li­wość roz­woju poprzez wpro­wa­dze­nie sys­temu mul­ti­me­dial­nego   pod­no­szą­cego atrak­cyj­ność zawo­dów spor­to­wych oraz uła­twia­ją­cych tre­ningi. Sport łucz­ni­czy ma pro­blemy z bliż­szą pre­zen­ta­cją wyczy­nów spor­to­wych – oglą­da­jący są odda­leni od toru strze­lec­kiego w bez­piecz­nej odle­gło­ści zaś zwod­nicy mogą podejść do plansz tylko po wyko­na­nej serii. W przy­padku zawo­dów o ran­dze mię­dzy­na­ro­do­wej  trans­mi­sje, przy­bli­że­nia są wyko­ny­wane przede wszyst­kim manu­al­nie przez ope­ra­to­rów kamer ze stu­dia.

Ideą jest zaopa­trze­nie w sys­tem reje­stra­cji każdą matę spor­tową (sta­no­wi­sko) oraz udo­stęp­nie­nie zgro­ma­dzo­nego obrazu na telebimie/wyświetlaczu czy w lokal­nej sieci WiFi.

Zakres prac badawczo-rozwojowych obej­mo­wał nastę­pu­jące zada­nia:
— bada­nie pre­fe­ren­cji przy­szłych użyt­kow­ni­ków oraz zawod­ni­ków,
— opra­co­wa­nie optyki, miej­sca reje­stra­cji,
— opra­co­wa­nie reje­stra­tora wraz z zasi­la­niem (zarzą­dza­nie ener­gią),
— opra­co­wa­nie obu­dowy dys­kret­nej i nie koli­du­ją­cego z odda­niem strzały,
— opra­co­wa­nie prze­sy­ła­nia danych do tele­bimu oraz gości oglą­da­ją­cym na urzą­dze­niach mobil­nych,
— opra­co­wa­nie zarzą­dza­nie danymi (kom­pre­sja, udo­stęp­nia­nie, archi­wi­za­cja),
— opra­co­wa­nie sys­temu bez­pie­czeń­stwa (RODO oraz zagu­bie­nia urzą­dze­nia),
— opra­co­wa­nie wytycz­nych do trans­portu oraz użyt­ko­wa­nia,
— opty­ma­li­za­cja urzą­dze­nia pod kątem kosz­to­wym i pro­duk­cji.

Spo­sób reali­za­cji.  W celu zwięk­sze­nia dopa­so­wa­nia do klien­tów firma zapra­sza na tre­ningi łucz­ni­cze oraz zawody. Opra­co­wany sys­tem ma być prze­te­sto­wany w warun­kach zbli­żo­nych do rze­czy­wi­stych w labo­ra­to­rium oraz w rze­czy­wi­stych w Klu­bie spor­to­wym przed­się­biorcy. Przed­się­bior­stwo udo­stęp­nia­jąc treningi/zawody nie będzie żądało dodat­ko­wego wyna­gro­dze­nia. Koszty dojazdu, testo­wa­nia i inne pokrywa jed­nostka badaw­cza ze swo­jego budżetu.  Wypra­co­wana wła­sność inte­lek­tu­alna prze­cho­dzi na zama­wia­ją­cego usługę badawczo-rozwojową.

Ocze­ki­wane rezul­taty.  W wyniku prze­pro­wa­dzo­nych prac badawczo-rozwojowych przed­się­biorca spo­dziewa się nastę­pu­ją­cych wyni­ków:
— opra­co­wa­nie sys­temu (doku­men­ta­cja + demon­stra­tor),
— raport z prze­pro­wa­dzo­nych prac badawczo-rozwojowych,
— wytyczne doty­czące przy­go­to­wa­nia do pro­duk­cji roz­wią­za­nia,
— testy obcią­że­niowe trans­mi­sji i prze­twa­rza­nia danych.
Demon­stra­tor ma dzia­łać mini­mum na 10 sta­no­wisk. Do sta­no­wisk nie mogą pro­wa­dzić kable zasi­la­jące czy trans­mi­syjne (łącz­ność bez kablowa z urzą­dze­niem). Obraz mul­ti­me­dialny ma być wyświe­tlany na moni­to­rze tele­wi­zora, kom­pu­tera, oraz urzą­dzeń mobil­nych.  Sys­tem powi­nien mieć moż­li­wość zapi­sy­wa­nia danych i prze­twa­rza­nia oraz wysy­ła­nia. Odbiór mul­ti­me­diów powi­nien być prze­te­sto­wany na co naj­mniej 100 oso­bach.

Pro­jekt w pisuje się w inte­li­gentne spe­cja­li­za­cje Dol­nego Ślą­ska takie jak:
MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA:  Źró­dła napędu i zasi­la­nia
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ:  Spe­cja­li­za­cja obej­muje nastę­pu­jące pod­ob­szary doty­czące pro­jek­to­wa­nia   i   pro­duk­cji   wszel­kiego   rodzaju   maszyn i urzą­dzeń: ogól­nego i spe­cjal­nego prze­zna­cze­nia,  elek­tro­nicz­nych,
TECHNOLOGIE INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNE (ICT): Metody pre­dyk­cyjne dla wiel­kich, hete­ro­ge­nicz­nych  zbio­rów  danych:  akwi­zy­cja, ana­liza i rapor­to­wa­nie.  Prze­twa­rza­nie,   mode­lo­wa­nie   i   ana­liza   danych obra­zo­wych i mul­ti­me­dial­nych. Sys­temy bez­pie­czeń­stwa cyfro­wego, Apli­ka­cje mobilne. Inno­wa­cyjne  metody  inte­rak­cji  czło­wiek — tech­no­lo­gia.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje — PDF