Zapytanie ofertowe — badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Zapy­ta­nie ofer­towe nr 1 doty­czące  wyko­na­nia usługi badań prze­my­sło­wych i eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres Zama­wia­ją­cego:  Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Ame­oli z sie­dzibą w Świe­bo­dzi­cach, ul. H. Modrze­jew­skiej 4, NIP: 884–175-72–95,  REGON: 890662097, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. CPV: 73000000–2 Usługi badaw­cze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi dorad­cze 2. Rodzaj zamó­wie­nia:  Usługa – pole­ga­jąca na…