Uczniow­ski Klub Spor­towy AMEOLI ponow­nie brał udział w Wiel­kiej Orkie­strze Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach. W tym pięk­nym dniu firma F. P.H.U AMEOLI na 26 finał przy­go­to­wała nową świą­teczną plan­sze łucz­ni­czą.

Zabawa przy­cią­gała wiele osób, nie tylko miło­śni­ków łucz­nic­twa.   Po raz kolejny maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ wspól­nie z innymi wolon­ta­riu­szami zbie­rała pie­niążki dla wyrów­na­nia szans dla nowo­rod­ków.

Na tego­roczną licy­ta­cję darów w Świe­bo­dzi­cach, UKS AMEOLI poda­ro­wał voucher na kurs łucz­nic­twa. Atmos­fera pod­czas licy­ta­cji była bar­dzo gorąca, wszyst­kie przed­mioty cie­szył się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem.

Firma AMEOLI wraz z klu­bem łucz­ni­czym UKS AMEOLI ser­decz­nie dzię­kuje, że ponow­nie mogła brać udział w tak wspa­nia­łym wyda­rze­niu jakim jest Wielka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy.

Do zoba­cze­nia za rok. Gramy RAZEM

 

Wię­cej zdjęć na stro­nie http://www.centrum.hma.com.pl/aktualnosci/98-wosp-2018.html