26 Finał WOŚP

Uczniow­ski Klub Spor­towy AMEOLI ponow­nie brał udział w Wiel­kiej Orkie­strze Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach. W tym pięk­nym dniu firma F. P.H.U AMEOLI na 26 finał przy­go­to­wała nową świą­teczną plan­sze łucz­ni­czą. Zabawa przy­cią­gała wiele osób, nie tylko miło­śni­ków łucz­nic­twa.   Po raz kolejny maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ wspól­nie z innymi wolon­ta­riu­szami zbie­rała pie­niążki dla wyrów­na­nia szans…