Zapytanie ofertowe — badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Zapy­ta­nie ofer­towe nr 1 doty­czące  wyko­na­nia usługi badań prze­my­sło­wych i eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres Zama­wia­ją­cego:  Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Ame­oli z sie­dzibą w Świe­bo­dzi­cach, ul. H. Modrze­jew­skiej 4, NIP: 884–175-72–95,  REGON: 890662097, II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. CPV: 73000000–2 Usługi badaw­cze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi dorad­cze 2. Rodzaj zamó­wie­nia:  Usługa – pole­ga­jąca na…

26 Finał WOŚP

Uczniow­ski Klub Spor­towy AMEOLI ponow­nie brał udział w Wiel­kiej Orkie­strze Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach. W tym pięk­nym dniu firma F. P.H.U AMEOLI na 26 finał przy­go­to­wała nową świą­teczną plan­sze łucz­ni­czą. Zabawa przy­cią­gała wiele osób, nie tylko miło­śni­ków łucz­nic­twa.   Po raz kolejny maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ wspól­nie z innymi wolon­ta­riu­szami zbie­rała pie­niążki dla wyrów­na­nia szans…