Wdrażamy ISO 9001: 2015

Firma AMEOLI pra­gnie poin­for­mo­wać że jest w trak­cie wdra­ża­nia cer­ty­fi­ko­wa­nego Sys­temu
Zarzą­dza­nia Jako­ścią, zgod­nie z wyma­ga­niami normy ISO 9001: 2015.

Usługa świad­czona przez DEKRA Cer­ti­fi­ca­tion Sp. z o.o., zwią­zana z oceną pro­ce­sów budo­wa­nia
sys­te­mów zarzą­dza­nia jako­ścią we wszyst­kich orga­ni­za­cjach, bez względu na rodzaj ich dzia­łal­no­ści.