We Wrze­śniu 2017 roku Firma AMEOLI uru­cho­miła nowy dział który będzie zaj­mo­wał się pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją urzą­dzeń zauto­ma­ty­zo­wa­nych.

Nasi kon­struk­to­rzy i auto­ma­tycy posia­dają bar­dzo duże doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie. Podej­mu­jemy się reali­za­cji oprzy­rzą­do­wa­nia spawalniczego/zgrzewalniczego, sta­cji mon­ta­żo­wych i innych maszyn zauto­ma­ty­zo­wa­nych.

Two­rzymy maszyny zarówno do nowo wdra­ża­nych pro­duk­tów jak i opty­ma­li­za­cji obec­nych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych.

Posia­damy sze­roką wie­dzę i doświad­cze­nia w zakre­sie PokaY­oke, bez­pie­czeń­stwa pracy i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych.

Urzą­dze­nia przez nas pro­du­ko­wane są two­rzone zgod­nie z Dyrek­tywą Maszy­nową oraz otrzy­mują znak CE wraz z Doku­men­ta­cją Tech­niczno Ruchową.