Od 20 lipca na World Games 2017 we Wro­cła­wiu trwają zma­ga­nia łucz­ni­ków na otwar­tej prze­strzeni w jed­nym z naj­więk­szych par­ków tego mia­sta. Par Szczyt­nicki ze swo­imi wspa­nia­łym kra­jo­bra­zem, archi­tek­turą, most­kami, pagór­kami, ogro­dem japoń­skim czy drew­nia­nym kościół­kiem jest areną dla jed­nej z naj­bar­dziej kla­sycz­nych i roman­tycz­nych dys­cy­plin sportu.

Możemy tam podzi­wiać rywa­li­za­cję zawod­ni­ków z całego świata, któ­rzy się­gnęli po łuk pozba­wiony dodat­ko­wych akce­so­riów, jak i bar­dziej zaawan­so­wane łuki reflek­syjne i blocz­kowe.

Należy pod­kre­ślić że zawody odby­wają się na matach marki HMA wypro­du­ko­wa­nych w fir­mie AMEOLI, rów­nież w ramach tej imprezy przy­go­to­wa­li­śmy gry i zabawy łucz­ni­cze dla miło­śni­ków tego sportu.