Profil Aluminiowy

W Maju 2017 roku Firma AMEOLI wdro­żyła do swo­ich pro­duk­tów opa­ko­wa­nio­wych PROFIL ALUMINIOWY który został jed­nym z naszych fla­go­wych pro­duk­tów. Spe­cjalna kon­struk­cja sys­temu zapo­biega jego wypa­da­niu ze ścia­nek pudełka, a dzięki swo­jej budo­wie two­rzy mono­lit zna­ko­mi­cie usztyw­nia­jąc i sta­bi­li­zu­jąc całe opa­ko­wa­nie, sys­tem pozwala szta­plo­wać opa­ko­wa­nia w pio­nie, jedną z jego zalet jest wyeli­mi­no­wa­nie dodat­ko­wych naroż­ni­ków. Został…