16 Marca 2017 roku około godziny 15:00 doszło do pożaru naszej hali pro­duk­cyj­nej. W akcji gaśni­czej brało udział osiem­na­ście jed­no­stek straży pożar­nej ze Świe­bo­dzic, Świd­nicy, Wał­brzy­cha i Wro­cła­wia.

Pożar ten unie­moż­li­wił nam dal­szą pro­duk­cję. Wszyst­kich naszych kon­tra­hen­tów infor­mu­jemy  o zaprze­sta­niu reali­za­cji zamó­wień, oraz prze­su­nię­ciu dostaw bie­żą­cych reali­za­cji do czasu kiedy firma AMEOLI wznowi pro­duk­cję nie­zwłocz­nie, jak to będzie moż­liwe.

Bar­dzo dzię­ku­jemy naszym kon­tra­hen­tom za lojal­ność, soli­dar­ność i zro­zu­mie­nie sytu­acji w któ­rej się zna­leź­li­śmy.