Firma AMEOLI i uczniow­ski klub łucz­ni­czy kolejny raz grało wraz z Wielką Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach, Całym ser­cem wspie­ramy ideę WOŚP dla tego na 25 finale nie mogło nas zabrak­nąć. W tym pięk­nym dniu, przy­go­to­wa­li­śmy wiele atrak­cji dla miesz­kań­ców naszego mia­sta.

 

 

W tym roku po raz pierw­szy maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ wspól­nie z wolon­ta­riu­szami zbie­rał datki na tak szczytny cel, jakim jest rato­wa­nie życia i zdro­wia dzieci i godną opiekę dla senio­rów. Ma on bar­dzo dobry kon­takt z ludźmi, umie się razem z nimi bawić, przede wszyst­kim przy­bi­jał piątki i moty­wo­wał do zabawy, dzieci miały bar­dzo dużo frajdy z zabawy z naszą maskotką.

 

 

Firma AMEOLI chciała umi­lić czas wszyst­kim któ­rzy poja­wili się na finale WOŚP w hali wido­wi­skowo spor­to­wej w Świe­bo­dzi­cach, dla malu­chów, star­sza­ków, mło­dzieży i doro­słych przy­go­to­wa­li­śmy plan­szę łucz­ni­czą , przy któ­rej żadna z osób nie prze­szła obo­jęt­nie, zgod­nie z hasłem orkie­stry „let­nia zadyma w środku zimy” nasza plan­sza miała iście waka­cyjną gra­fikę i dawała dużo rado­ści miesz­kań­com naszego mia­sta malu­jąc uśmiech na ich twa­rzach pod­czas zabawy z łukiem.

 

 

Na giełdę Darów Przy­ja­ciół WOŚP w Świe­bo­dzi­cach firma AMEOLI poda­ro­wała w tym roku dwie koszulki naszego klubu łucz­ni­czego z oso­bi­stym auto­gra­fem Jurka Owsiaka oraz Voucher na mie­sięczny kurs nauki strze­la­nia z łuku, atmos­fera pod­czas licy­ta­cji była bar­dzo gorąca wszyst­kie nasze datki cie­szyły się dużym zain­te­re­so­wa­niem a licy­tu­jący nie zawie­dli nas ofe­ru­jąc świetną cenę, wspie­ra­jąc tym samym Wielką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomocy.

 

 

Firma AMEOLI wraz z klu­bem łucz­ni­czym ma ogromną satys­fak­cję kiedy bie­rze Udział w Wiel­kiej Orkie­strze Świą­tecz­nej Pomocy, jest to oka­zja dla nas do inte­gra­cji i soli­da­ry­zo­wa­nia się z wolon­ta­riu­szami w Świe­bo­dzi­cach we wspól­nej akcji nie­sie­nia pomocy. Dzię­ku­jemy sze­fo­wej Świe­bo­dzic­kiego sztabu Zofii Marek za to, że poświęca swoje życie na nie­sie­nie dobra…