Targi Warsaw Expo 2016

Relacja z Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week 2016

W dniach 7–9 listo­pada, odbyły się Targi Inno­wa­cyj­nych Roz­wią­zań Prze­my­sło­wych War­saw Indu­stry Week 2016 w Cen­trum Wysta­wien­ni­czo Kon­gre­sowe PTAK WARSAW EXPO To naj­więk­sze w Środ­ko­wej Euro­pie wyda­rze­nie poświę­cone branży prze­my­sło­wej. Pod­czas trzech dni tar­gów, firma AMEOLI zapre­zen­to­wała naj­now­sze roz­wią­za­nia w branży inno­wa­cyj­nych sys­te­mów opa­ko­wań. W odpo­wie­dzi na potrzeby branży prze­my­sło­wej, pod­czas tar­gów, zapre­zen­to­wa­li­śmy naj­now­sze trendy…