Dnia 28. paź­dzier­nika 2016 roku we Wro­cła­wiu odbyła się II Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Inno­wa­cyjni Naukowcy, którą firma Ame­oli wsparła fun­du­jąc nagrodę w ramach kon­kursu „Futu­ry­styczny temat B+R&I”. Nagrodę, czyli voucher na 2-godzinny kurs strze­la­nia z łuku spor­to­wego, jury przy­znało dok­to­rowi z Poli­tech­niki Wro­cław­skiej za wygło­sze­nie refe­ratu pod tytu­łem „Natry­ski­wa­nie pla­zmowe z zawie­sin – nowo­cze­sna metoda nano­sze­nia powłok”.

Kon­fe­ren­cja miała na celu zgro­ma­dze­nie osób z krę­gów nauki, szcze­gól­nie dok­to­ran­tów, któ­rych bada­nia ukie­run­ko­wane są na roz­wój i inno­wa­cyj­ność oraz mogą w zna­czący spo­sób przy­czy­nić się do roz­woju pol­skiej gospo­darki. W cza­sie kon­fe­ren­cji poru­szone zostały zagad­nie­nia z obszaru che­mii, medy­cyny, mar­ke­tingu, czy gospo­darki ener­ge­tycz­nej.

W kon­fe­ren­cji wzięło udział 70 osób, w tym repre­zen­tanci 22 jed­no­stek nauko­wych z całego kraju. 23 osoby zapre­zen­to­wały wyniki swo­ich badań w for­mie refe­ratu, a kolejne 23 osoby w for­mie posteru. Kon­fe­ren­cja skła­dała się z trzech paneli. W cza­sie każ­dego panelu swoje bada­nia pre­zen­to­wało 7–8 osób. Prze­rwy mię­dzy pane­lami poświę­cono na dys­ku­sje przy kawie i obie­dzie. W poło­wie kon­fe­ren­cji odbyła się sesja poste­rowa, w cza­sie któ­rej można było zada­wać pyta­nia auto­rom prac i nawią­zać dys­ku­sję na temat ich badań nauko­wych.