Ameoli wspiera II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

Dnia 28. paź­dzier­nika 2016 roku we Wro­cła­wiu odbyła się II Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Inno­wa­cyjni Naukowcy, którą firma Ame­oli wsparła fun­du­jąc nagrodę w ramach kon­kursu „Futu­ry­styczny temat B+R&I”. Nagrodę, czyli voucher na 2-godzinny kurs strze­la­nia z łuku spor­to­wego, jury przy­znało dok­to­rowi z Poli­tech­niki Wro­cław­skiej za wygło­sze­nie refe­ratu pod tytu­łem „Natry­ski­wa­nie pla­zmowe z zawie­sin – nowo­cze­sna metoda nano­sze­nia…