Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia naszego sto­iska pod­czas tar­gów

WARSAW INDUSTRY WEEK 2016

TARGI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ PRZEMYSŁOWYCH w dniach 7–9.11.2016 r.
Znaj­dzie­cie nas Pań­stwo w Hali F, sto­isko C20.

Pod­czas tar­gów zapre­zen­tu­jemy nasze inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia opa­ko­wa­niowe oraz nowe pro­dukty.
Miło nam będzie spo­tkać się z Pań­stwem!
Do zoba­cze­nia!