W Cen­trum Wystawienniczo-Kongresowym Opole, dnia 14–15 kwiet­nia 2016 roku. odbyła się trze­cia edy­cja Auto­mo­tive CEE Day.

W tego­rocz­nej edy­cji Auto­mo­tive CEE Day przed­się­bior­stwo AMEOLI prze­pro­wa­dziła kil­ka­dzie­siąt spo­tkań z poten­cjal­nymi kon­tra­hen­tami z sek­tora moto­ry­za­cyj­nego, oraz branż powią­za­nych. Pod­czas roz­mów z fir­mami zain­te­re­so­wa­nymi naszymi usłu­gami udało nam się nawią­zać wiele kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Marka AMEOLI w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym staje się coraz bar­dziej roz­po­zna­wana w Euro­pie Środkowo-Wschodniej. Dzię­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom za odwie­dze­nie sto­iska AMEOLI ilość spo­tkań prze­ro­sła nasze ocze­ki­wa­nia, a ich efek­tem jest pozy­ska­nie nowych klien­tów w branży moto­ry­za­cyj­nej.