Automotive CEE Day

W Cen­trum Wystawienniczo-Kongresowym Opole, dnia 14–15 kwiet­nia 2016 roku. odbyła się trze­cia edy­cja Auto­mo­tive CEE Day. W tego­rocz­nej edy­cji Auto­mo­tive CEE Day przed­się­bior­stwo AMEOLI prze­pro­wa­dziła kil­ka­dzie­siąt spo­tkań z poten­cjal­nymi kon­tra­hen­tami z sek­tora moto­ry­za­cyj­nego, oraz branż powią­za­nych. Pod­czas roz­mów z fir­mami zain­te­re­so­wa­nymi naszymi usłu­gami udało nam się nawią­zać wiele kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Marka AMEOLI w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym…