W tym roku po raz kolejny firma AMEOLI wsparła WOŚP wysta­wia­jąc nasz zamek pod­czas 23 Finału, fre­kwen­cja była zna­ko­mita, nie bra­ko­wało hoj­nych osób któ­rzy zna­ko­mi­cie bawili się strze­la­jąc z łuku do celu.
Mnó­stwo dobrej ener­gii do naszych serc i dużo gotówki do puszek — tak można pod­su­mo­wać w skró­cie 24. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach. Znów padł rekord zbiórki: świe­bo­dzi­cza­nie prze­ka­zali na rato­wa­nie życia malusz­ków i godną opiekę senio­rów 64.578,27 zł. To ponad 11 tysięcy wię­cej, niż w ubie­głym roku. 10 stycz­nia to była naprawdę gorąca nie­dziela, pełna rado­ści i wiary w sens poma­ga­nia.