Ameoli wspiera WOŚP

W tym roku po raz kolejny firma AMEOLI wsparła WOŚP wysta­wia­jąc nasz zamek pod­czas 23 Finału, fre­kwen­cja była zna­ko­mita, nie bra­ko­wało hoj­nych osób któ­rzy zna­ko­mi­cie bawili się strze­la­jąc z łuku do celu. Mnó­stwo dobrej ener­gii do naszych serc i dużo gotówki do puszek — tak można pod­su­mo­wać w skró­cie 24. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy w…