Nowa siedziba firmy

Firma AMEOLI, zmie­niła swoją loka­li­za­cję. Nowe biuro firmy powstało w Świe­bo­dzi­cach przy halach pro­duk­cyj­nych, jest ono dogod­nie usy­tu­owane bli­sko cen­trum mia­sta i głów­nych dróg dojaz­do­wych. Więk­sza powierzch­nia i nowo­cze­sny wystrój nie tylko popra­wią kom­fort pracy pra­cow­ni­ków firmy AMEOLI, ale rów­nież pozwolą wygod­niej i bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nie obsłu­gi­wać klien­tów odwie­dza­ją­cych firmę. W swej nowej sie­dzi­bie zna­la­zło się…