Firma AMEOLI uczest­ni­czyła w I edy­cja INVEST-PARK Busi­ness Mixer w naj­więk­szej tego typu wyda­rze­niu na Dol­nym Ślą­sku. Impreza zor­ga­ni­zo­wana została we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia przez Wał­brzy­ską Spe­cjalną Strefę Eko­no­miczną.
Na Sali byli przed­sta­wi­ciele m.in. branży AGD, moto­ry­za­cyj­nej, obróbki metali oraz two­rzyw sztucz­nych, a także firmy usłu­gowe – tele­ko­mu­ni­ka­cyjne, even­towe, dorad­cze i szko­le­niowe. Przed­się­biorcy pod­czas dwu­mi­nu­to­wych wypo­wie­dzi wspie­rali się fol­de­rami, prób­kami swo­ich pro­duk­tów, a nawet krót­kimi pre­zen­ta­cjami i fil­mami na table­tach.
For­muła oka­zała się strza­łem w „dzie­siątkę”. Krótki czas na pre­zen­ta­cję, ozna­czał, że uczest­nicy byli mak­sy­mal­nie sku­pieni na swo­ich wypo­wie­dziach oraz pre­zen­ta­cjach innych uczest­ni­ków. Przez 4 sesje pano­wał bar­dzo wysoki poziom kon­cen­tra­cji i zaan­ga­żo­wa­nia. Po zakoń­cze­niu każdy uczest­nik miał w ręku kil­ka­dzie­siąt wizy­tó­wek, czyli kon­tak­tów do poten­cjal­nych part­ne­rów biz­ne­so­wych.