Firma AMEOLI została nomi­no­wana w XI edy­cji kon­kursu “Dol­no­ślą­ski Gryf-Nagroda Gospo­dar­cza” w kate­go­rii Przed­się­bior­stwo – Nagroda za inno­wa­cyjny pomysł na biznes/ roz­wój dla mikro i małych przed­się­biorstw.
Uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie kon­kursu odbyło się 27 paź­dzier­nika w Teatrze Muzycz­nym Capi­tol we Wro­cła­wiu pod­czas trwa­nia kon­certu z oka­zji Wiel­kiej Gali Biz­nesu, na którą przy­były wybitne oso­bi­sto­ści ze świata poli­tyki, kul­tury, nauki, biz­nesu i mediów. W Teatrze nie zabra­kło Pre­zy­denta Wro­cła­wia – Rafała Dut­kie­wi­cza, Mar­szałka Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego – Ceza­rego Przy­byl­skiego oraz Woje­wody Dol­no­ślą­skiego – Toma­sza Smo­la­rza, któ­rzy wygło­sili krót­kie oko­licz­no­ściowe mowy.


http://www.hma.com.pl/pl/aktualnosci/125-ameoli-nominowane-w-konkursie-dolnoslaski-gryf-nagroda-gospodarcza.html