Ameoli nominowane do Dolnośląskich Gryfów

Firma AMEOLI została nomi­no­wana w XI edy­cji kon­kursu “Dol­no­ślą­ski Gryf-Nagroda Gospo­dar­cza” w kate­go­rii Przed­się­bior­stwo – Nagroda za inno­wa­cyjny pomysł na biznes/ roz­wój dla mikro i małych przed­się­biorstw. Uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie kon­kursu odbyło się 27 paź­dzier­nika w Teatrze Muzycz­nym Capi­tol we Wro­cła­wiu pod­czas trwa­nia kon­certu z oka­zji Wiel­kiej Gali Biz­nesu, na którą przy­były wybitne oso­bi­sto­ści ze świata…