Firma AMEOLI Została zapro­szona przez Juana Car­losa HOLGADO z World Archery do świa­to­wej sto­licy łucz­nic­twa jaką jest Lozanna http://www.lausanne2014.ch/cms/index.php/fr/medias/photos (Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­ra­cja Łucz­nic­twa). Na Finał Pucharu Świata w Łucz­nic­twie który odbył się w Lozan­nie na Place de la Navi­ga­tion. W idyl­licz­nym oto­cze­niu Port d’Ouchy, w dniach 6–7 wrze­śnia 2014.
Mie­li­śmy tam wysta­wione sto­isko pro­mo­cyjne z naszymi pro­duk­tami www.HMArchery.com , które przy­cią­gnęło wielu zwie­dza­ją­cych oraz naszych poten­cjal­nych klien­tów z klu­bów łucz­ni­czych naj­lep­szych świa­to­wych dru­żyn.
Orga­ni­za­to­rzy zapro­sili naszą maskotkę do czyn­nego udziału w fina­łach, wpro­wa­dzała zawod­ni­ków na tory fina­łowe, zaba­wiała publicz­ność, zachę­cała lud­ność w Lozan­nie i zwie­dza­ją­cych do wspól­nej zabawy i popró­bo­wa­nia strze­la­nia z łuku, dla­tego publicz­ność miała oka­zję doświad­czyć emo­cji zwią­za­nych z łucz­nic­twem.
Lozanna zor­ga­ni­zo­wała jedne z naj­lep­szych wyda­rzeń w kalen­da­rzu łucz­nic­twa 2014. Przez dwa dni mistrzostw prze­wi­nęło się około 1,5 tysiąca widzów, któ­rzy podzi­wiali zma­ga­nia 36 świa­to­wej klasy łucz­ni­ków na spe­cjal­nie dla nich wybu­do­wa­nym obiek­cie na Place de la Navi­ga­tion. Wspa­niały suk­ces tej imprezy mogło podzi­wiać 200 milio­nów ludzi na 50 kana­łach spor­to­wych w ponad 150 kra­jach trans­mi­sji spor­to­wej na żywo…