Firma AMEOLI ma zaszczyt poin­for­mo­wać o ofi­cjal­nym otwar­ciu klubu Łucz­ni­czego UKS AMEOLI oraz Cen­trum Łucz­ni­czego HMA które będzie pro­fe­sjo­nal­nym ośrod­kiem dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­po­cząć swoją przy­godę z łucz­nic­twem, jak i dla tych któ­rzy chcą dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w tej dys­cy­pli­nie. Przy Cen­trum HMA dzia­łać będzie rów­nież klub łucz­ni­czy dla osób, które chcia­łyby spró­bo­wać swo­ich sił w rywa­li­za­cji spor­to­wej.

1111