Ameoli szansą dla młodych ludzi

Firma AMEOLI zapre­zen­to­wała swoje pro­po­zy­cje dla osób poszu­ku­ją­cych pracy pod­czas szó­stej edy­cji Tar­gów Pracy które odbyły się w Świe­bo­dzi­cach. Udział w tym wyda­rze­niu poza bur­mi­strzem Bog­da­nem Kożu­cho­wi­czem, wzięli rów­nież Gra­żyna Wal­czak, zastępca dyrek­tora PUP ds. aktyw­nej poli­tyki pracy i Leszek Hoło­waty — prze­wod­ni­czący Powia­to­wej Rady Zatrud­nie­nia.

 

 

Relacja z Targów