Ameoli w mediach

Na początku kwiet­nia jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich por­tali infor­ma­cyj­nych – Inte­ria – w  swoim ser­wi­sie Biz­nes  opu­bli­ko­wał arty­kuł poświę­cony fir­mie AMEOLI. W obszer­nym tek­ście pt. „AMEOLI strzela w dzie­siątkę” opi­sany został główny pro­fil naszej dzia­łal­no­ści – maty łucz­ni­cze HMA – początki, roz­wój i plany na przy­szłość. Przed­sta­wiono rów­nież pozo­stałe strefy dzia­ło­wo­ści —  opa­ko­wa­nia oraz wyroby…