27 wrze­śnia 2011 roku firma AMEOLI została uho­no­ro­wa­nych sta­tu­etką z posta­cią łucz­nika, przez Pana Pre­zy­denta Legnicy Tade­usza Krza­kow­skiego który podzię­ko­wał wszyst­kim oso­bom, insty­tu­cją i przed­się­biorcą do przy­czy­nie­nia się i  uczest­nic­twa w orga­ni­za­cji imprezy Mło­dzie­żo­wych Mistrzostw Świata w Łucz­nic­twie.
Piękną oprawę ofi­cjal­nej czę­ści wie­czoru był występ Zło­tych Dzieci które rów­nież pod­czas sierp­nio­wych roz­gry­wek otwie­rały i zamy­kały imprezę.

111