9001_pol_tc_pPoli­tyka Jako­ści

Wła­ści­ciel  AMEOLI  usta­no­wili Poli­tykę Jako­ści, która jest wyra­zem dążeń i kie­run­ków roz­woju firmy.  Poli­tyka Jako­ści pod­lega okre­so­wemu prze­glą­dowi pod wzglę­dem aktu­al­no­ści w trak­cie Prze­glądu Zarzą­dza­nia.

Jest ona dostępna dla każ­dego pra­cow­nika na wszyst­kich szcze­blach firmy oraz pre­zen­to­wana klien­tom.

  • Wszy­scy pra­cow­nicy AMEOLI zobo­wią­zują się do pro­duk­cji towa­rów i usług zgod­nie z wymo­gami klienta w śro­do­wi­sku cią­głego dosko­na­le­nia.
  • Cele zarzą­dza­nia i nasze wyniki są regu­lar­nie spraw­dzane.
  • Nasze przed­się­bior­stwo zobo­wią­zuje się do dal­szego roz­woju i odpo­wied­niego dosto­so­wa­nia swo­jego sys­temu.
  • Przed­się­bior­stwo jest zaan­ga­żo­wane w opty­ma­li­za­cję pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych i moni­to­ro­wa­nie dostaw­ców, aby zapew­nić aspekt bez­pie­czeń­stwa naszych pro­duk­tów.

CERTYFIKAT ISO 9001:2015 — PDF

Poli­tyka Jako­ści — PDF

Wyma­ga­nia doty­czące jako­ści dostawcy OWZ (ogólne warunki zakupu) — PDF